На 13 май кампанията „Моят град“ даде повод за събитие по проект „10 причини да остана в моя Димитровград“ по инициатива на в. „Стандарт“ и Община Димитровград. Пред гости и жители на града кметът Иво Димов представи в 10 точки причините, които са основание хората да изберат да останат в Димитровград. Сред тях са предлаганите социални услуги и грижата за хората в неравностойно положение:

Грижата за нуждаещите се и възрастните хора е важна част от политиката на Община Димитровград. Социалните услуги, които предлага общината я правят една от най-развитите в този сектор в страната. Добрият пример и успешни практики са високо ценени и през 2016 г. Димитровград бе отличен с награда за развитие на социалното предприемачество и осигуряване на възможности за заетост от Национален алианс за социална отговорност и с награда „Социални иновации свързани със заетост” на Министерство на труда и социалната политика. Вече четири години Димитровград е домакин и организатор на Дни на социалните услуги, в които потребители и работещи в сектора показват постигнато в различните дейности.

Един от най-добрите успешни примери е дейността на Общинското социално предприятие, което от 2011 г. се финансира напълно от Общината. За 2019 г. бюджетът на предприятието е 204 200 лв. В предприятието има заети 17 лица от уязвими групи, които са успешно адаптирани на трудовия пазар.

В Община Димитровград функционират 11 социални услуги – Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждани, Социално предприятие, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Дъга“, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Център за обществена подкрепа, Домашен социален патронаж, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Кризисен център и клубове за хора от третата възраст, хора в неравностойно положение и специални потребности. Освен тях към момента в общината се реализират и шест проекта – Приемна грижа, Топъл обяд, „Домашен помощник“, Център за ранна интервенция на уврежданията от 0-3 г. и Обществена трапезария.

Налична е мрежа от социални услуги в общността за деца и младежи, която обхваща всички целеви групи. Създадените ДЦДУ, ЦОП, ЦНСТД без увреждания, ЦНСТДМ с увреждания, ЦРИУ, развитието на „Приемна грижа” покриват основните потребности на децата, младежите и семействата с деца в риск от консултативни и грижи по настаняване и отглеждане. Положителни резултати дава и мобилната работа, която извършва екипът на ЦОП и която дава възможност услугите на Центъра да се ползват и от деца, младежи и семействата им от всички населени места на общината. Димитровград е сред градовете с най-добре развита система по приемна грижа и подкрепа на осиновяване. В общината има над 70 утвърдени професионални приемни семейства и 74 деца, настанени в 61 от професионалните приемни семейства.

Наличната мрежа за възрастни обхваща групата на хората с физически и ментални  увреждания. Социални услуги в тези целеви групи се предлагат в ДЦПЛУ, ЗЖЛУИ, ЦНСТПЛУИ и ДСП. Вече стартира и процедурата за изграждане на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, с което Общината ще разшири своята дейност и за възрастни хора с психични заболявания.  В община Димитровград се намира и единственият в областта Кризисен център за жени и деца пострадали от домашно насилие, който от 2018 г. е поредната социална услуга, ангажимент на Общината, с която се увеличи периметърът на предлаганите общински социални дейности.

През 2017 г. Общината реализира проект „Обновяване и модернизиране на оборудване за Домашен социален патронаж, Димитровград ” на обща стойност 29 990 лв., финансиран по Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика, от които 26 991 лв. са отпуснати средства от Фонда и 2 999 лв. са осигурени от бюджета на Община Димитровград. С реализирането на проекта се монтираха енергоефективни уреди за приготвяне на храна, отговарящи на съвременните български и европейски стандарти и се повиши качеството на предоставената услуга. Повиши се обхвата и достъпността на предоставяната социална услуга „Домашен социален патронаж” в рамките на община Димитровград. Общият брой ползватели на социалната услуга на Домашният социален патронаж е 265 възрастни хора и лица с увреждания, които получават ежедневно храна в домашни условия и 20 потребителите по проект „Обществена трапезария”. Други 500 потребители ползват услугата по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Димитровград”.

Жителите на  Димитровград разполагат с 26 клуба за хора от третата възраст, хора в неравностойно положение и специални потребности  –  7 са  в гр. Димитровград, 1 е в гр. Меричлери  и 18 са по селата. Издръжката на клубовете се осигурява от общинския бюджет. Средствата, които Общината отделя за тяхното функциониране е 230 950 лв. годишно. Клубовете за срещи и разговори  предоставят на възрастните хора, лица с увреждания и в неравностойно положение възможности за осъществяване на социални контакти, както и да разнообразяват ежедневието си с организирането на  празнични и културни събития. Организират се срещи и консултации с медицински лица и юристи. Канят се специалисти за  лекции и беседи по теми, зададени от членовете на клубовете.

От 2015 г. Община Димитровград подкрепя младите семейства, като отпуска  за всяко новородено дете еднократна помощ в размер на минималната работна заплата. А за семейства с репродуктивни проблеми има създаден Общински фонд „Инвитро”, чрез който млади семейства могат да получат финансова подкрепа от Общината в борбата им за зачеване на бебе.

Източник: Стандарт, 13.05.2019 г.; HASKOVONET, 13.05.2019 г.