С промени в Закона за интеграция на хората с увреждания, одобрени от правителството, се въвеждат облекчаване на съществуващите административни режими за регистрация. Съгласно правителствения план за намаляване на административната тежест, се облекчава режимът за регистрация на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания.

 

Броят на изискваните документи е намален и част документите ще бъдат проверявани по служебен път. Намалява се срокът за вписване в регистрите, водени от Агенцията за хората с увреждания, и се регламентира 3-дневен срок за издаване на удостоверения след регистрацията. Разписани са особените правила в производството по вписване в регистрите и по издаване на удостоверенията, в т. ч. и особените правила за спиране и прекратяване на дейността, съответно – заличаване на лицата от регистрите.

 

Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на МТСП.