Спиране на приема за специалности с ниски резултати предвижда стратегия

Да се прекрати утвърждаването на прием за професионалните направления с най-ниски резултати до 2016 г. предвижда планът за действие на мерките по актуализираната Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г., която беше публикувана за обществено обсъждане. До 2016 година трябва да се усъвършенства модела за кредитиране на студенти и докторанти, както и системата за предоставяне на стипендии. Ще се работи и за усъвършенстване на рейтинговата система на висшите училища, за да може да се осигури обективна оценка на качеството на обучението по отношение на нивото на подготовка.

Нужно е да се подобри и системата за прием във висшите училища съобразно резултатите от оценяването на професионалните направления. До тогава трябва да се обедини и институционалната и програмната акредитация на ВУЗ-овете. До 2018 година пък трябва да има профил на компетентностите за всяка една специалност, която може да се учи в българско висше училище.

От МОН обмислят да спират субсидията за научна дейност на дадено висше училище със слаби научни резултати. До 2016-2017 година трябва и да се диференцира субсидията за научна дейност за висшите училища въз основа на обективни показатели за научните резултати – брой публикувани и реферирани научни статии в международни бази данни, брой получени цитати, брой подадени заявки за международни патенти.

Една от записаните в стратегията цели е достигане на равнище от 36% завършили висше образование на възраст между 30 и 34 години през 2020 г. Повишаването на дела на завършилите висше образование изисква да се преодолеят две сериозни предизвикателства. Едно от тях е от демографски характер.

Сред другите конкретни цели записани в стратегията са: повишаване на средствата за финансиране на висшето образование и науката и на ефективността на използването им чрез нов модел на финансиране.

Като очаквани резултати е записано: достигнат процент от БВП до 2020 г. в размер на 1,5%, отделен за наука и увеличени средства за висше образование. Значително повишен дял на частните инвестиции в образованието и науката. Разработен и утвърден нов модел на финансиране на системата за висше образование, ориентиран към резултатите от обучението и реализацията на студентите и докторантите.

 

Източник: БГНЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории