Споразумение за сътрудничество подписаха ДАЗД и Прокуратурата

Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между Прокуратурата на Република България и Държавната агенция за закрила на детето подписаха председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева и главният прокурор г-н Сотир Цацаров.

Със споразумението се цели подобряване на взаимодействието и сътрудничеството между двете институции. Това ще се постигне чрез периодично обменяне на информация, необходима за разработването и провеждането на държавната политика за закрила на детето, за планирането на адекватни мерки и дейности за гарантиране спазването на правата на децата.

През последните години предизвикателствата, пред които е изправена ДАЗД са свързани с работата с определени групи деца – деца – бежанци, малолетни и непълнолетни бременни и родилки, деца в конфликт със закона или въвлечени в родителски конфликти, деца на родители – емигранти. При планирането на определени действия и мерки е от изключително значение и въвличането на прокуратурата, предвид нейната роля и компетенции.

Важно е регламентирането на участието на представители на прокуратурата при подготовката, разработването и обсъждането на проекти на нормативни актове и техните допълнения и изменения, които са в областта на закрилата на детето и които са обсъждани в рамките на работни групи или на Националния съвет за закрила на детето.

През 2010 г. ДАЗД разработи Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция, който се основава на мултидисциплинарен подход и екипна работа, с цел взимане на решение в най-добрия интерес на детето. Анализът на практиката до момента показва изключителното значение на участието на прокурорите в тези екипни срещи, предвид техните професионални компетенции.

От изключително значение за планиране на мерки и действия за справяне с проблема, свързан с борбата със социалния феномен – “деца раждат деца”, е получаването на информация от прокуратурата за образуваните досъдебни производства и осъдените лица по тези състави. В края на 2013 г. ДАЗД извърши проверки по тази тематика в 39 родилни отделения в страната и в 21 дирекции “Социално подпомагане”, при които беше установено, че в преобладаваща част от случаите на ранни бракове са информирани съответните прокуратури по места, но в голяма част от случаите са получавани откази за образуване на наказателни производства.

В споразумението се регламентира и изграденото добро междуинституционално сътрудничество при осъществяването на контролната дейност на Агенцията. През последните години по разпореждане на Върховната административна прокуратура са извършвани редица планови проверки в определени обекти – специални училища за деца с девиантно поведение, специализирани институции за деца, с участието на прокурори от съответните окръжни прокуратури по места.

Получаването на обратна информация във всяка една от двете институции във връзка с отправени запитвания по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, както и за резултатите от извършена проверка или разследване е от особено значение за планиране на бъдещата работа по тези случаи и за оказване на методическа подкрепа на социалните работници или на доставчиците на социални услуги, в работата им по такива случаи.

От своя страна ДАЗД се ангажира да предоставя информация относно резултатите от своята контролна дейност, от извършени изследвания и проучвания по определени приоритетни области, свързани с формиране на конкретни политики за детето.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории