Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за създаването на Фонд на фондовете за управление на финансови инструменти по оперативните програми на ЕС за периода 2014-2020 г. между Министерството на финансите и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), което беше подписано на 14 септември 2015 г. в гр. София.
Със Споразумението се урежда предоставянето на техническа помощ от страна на МБВР на МФ. Дейностите, които се възлагат на банката, са свързани с подкрепа при разработването на управленската структура и системите за контрол на Мениджъра на фонда. Сред тях са и подготовката на политики, свързани с кодекса за поведение и конфликт на интереси, и на процедури, които да осигурят адекватна одитна пътека и система за архивиране. Банката ще помогне също така и за изготвянето на организационната структура на Мениджъра на фонда; на плана за осигуряване на адекватни човешки ресурси със съответните професионални и технически умения; на процедурата за подбор на персонала и на длъжностните характеристики. МБВР ще подкрепи МФ в разработването на инвестиционната стратегия за ОПРЧР; при разработването на целевите резултати и индикатори за изпълнение на Програмата и при идентифициране на потенциални източници за съфинансиране по нея.
Споразумението е изготвено на основание сключения на 22 януари 2012 г. Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за предоставяне на техническа помощ във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз.
Правителството направи и промени в първоначалния капитал на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД. Така нареченият мениджър на Фонда на фондовете ще бъде регистриран с капитал в размер на 800 000 лв., разпределен в 800 000 поименни акции с номинал 1 лев. Промяната се прави с цел осигуряване на съответствие при стартиране дейността на дружеството с изискванията на европейското законодателство за осигуряване подходяща финансова и икономическа жизнеспособност на структурата за управление на финансовите инструменти. С акта на правителството се прие и изменение в устава на новоучреденото дружество с отразени промени в капитала.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории