На 04.11.2020 бе проведена работна среща във формат „policy cafe“, посветена на значението на социалните услуги в Европейския стълб на социалните права. В нея се включи представител на НАСО (Национален алианс за социална отговорност).

По време на срещата стана ясно, че Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) приветства инициативата на Европейската комисия да подкрепи прилагането на Европейския стълб на социалните права (EPSR) с конкретен план за действие. Докладът, който бе обсъден на срещата подчертава приоритетите и препоръките на европейските доставчици на социални грижи и подкрепа за хора с увреждания, представлявани от EASPD, по отношение на прилагането на EPSR.

Фокусът на срещата бе върху следните принципи:

Образование, обучение и учене през целия живот

Активна подкрепа за заетостта

Грижа за децата и подкрепа за деца

Включване на хора с увреждания

Дългосрочни грижи

За всеки от тези принципи настоящият доклад представя кратко състояние и възможните области на приложение в контекста на предоставянето на социални грижи и подкрепа за хора с увреждания. Това включва както съществуващи, така и предстоящи инициативи на Европейския съюз.

Основните препоръки, направени в този доклад, са:

  • Европейското образователно пространство трябва да признае ключовата роля на услугите за подкрепа в приобщаващото образование.
  • Европейският план за действие за социалната икономика трябва да насърчава предприятията в социалната икономика, които подкрепят хората с увреждания.
  • Гаранцията за деца трябва да се съсредоточи върху подпомагането на развитието на устойчиво финансиране на услугите за деца и на цялостните законодателни реформи в подкрепа на услугите за деца с увреждания.
  • Европейската стратегия за хората с увреждания след 2020 г. трябва да показва повече гаранции и ангажираност към социалните услуги, които се оказаха от съществено значение, особено по време на криза. Той трябва да гарантира, че услугите за социални грижи и подкрепа са достъпни на всички етапи от живота, от ранно детство до по-напреднала възраст.
  • Призивът в доклада на Европейския парламент относно политиките за заетост и социални политики в еврозоната за 2020 г. са за разработване на рамка на ЕС за услуги за грижи, за които да се определят минимални стандарти и насоки за качество. Това следва да бъде изпълнено в най-кратки срокове.
  • Механизмът за възстановяване и устойчивост на ЕС трябва да определи 25% целеви средства за социални инвестиции.
  • Програмата „Хоризонт Европа“ трябва да бъде по-отворена за доставчиците на социални услуги и подкрепа.
  • Необходима е непрекъсната подкрепа за набиране, задържане и обучение на работната сила за социални услуги и подкрепа.
  • Евростат и други европейски статистически организации трябва да събират десегрегирани данни и индикатори за уврежданията сред гражданите на съюза.
  • Финансирането на социални услуги и подкрепа трябва да бъде достатъчно и устойчиво, като не трябва да се ограничава от разпоредбите за минимален доход.

Източник: НАСО