Във връзка със Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., № 002-01-59, внесен от Министерския съвет на 29.10.2020 г., Общественият съвет към КВНОЖГ, на който член е и НАСО, на свое заседание на 04.11.2020 г. обсъди предвидените субсидии и други текущи трансфери за ЮЛНЦ и констатира следното:

Липсва обосновка от необходимостта и принципа на финансиране

Липсва финансиране, което да подкрепя организации, които участват в справяне с последиците от настоящата ситуация

 Липсва яснота и ангажимент за задвижване на работата на Съвета за развитие на гражданското общество, включително и чрез предвидено финансиране за подкрепа на граждански инициативи

 Поради тези констатации, членовете на Обществения съвет към КВНОЖГ в 44-то Народно събрание настояват за следното:

1. Изготвяне на граждански бюджет и обосновка от всяко министерство, което предвижда в бюджета си СУБСИДИИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ. Обосновката следва да има информация за причината, целите и дейностите, за които се отпускат съответните субсидии, както и за индикатори за резултат, които да позволят оценка в края на бюджетния период.

Обосновката трябва да включва и информация за принципите, критериите и стандартите, по които се определят организациите и размерът на финансиране, предвиден от държавния бюджет.

2. Информация за конкретни мерки и политики, които се предвиждат в подкрепа на гражданските организации и инициативи за справяне с кризата – от Бюджет 2021 и чрез проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България.

3. Отговор на въпроса кога и как ще заработи Съветът за развитие на гражданското общество и фондът, предвиден към него по силата на ЗЮЛНЦ.

 Източник: НАСО