От 14.09.2020 г. до 06.01.2021 г. включително Проект „Красива България” (ПКБ) провежда кампания за набиране на кандидати за участие с проектни предложения за 2021 г.

Мерките, по които може да се кандидатства по време на кампанията, са три:

– мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”;

– мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”;

– мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”.

Допустими кандидати по мярка М01 са общините и областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, а допустимите проектни предложения трябва да са за строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) в:

– обекти за обществено обслужване (вкл. със статут на недвижима културна ценност) в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм;

– прилежащите външни пространства на посочените обекти, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които са разположени.

Допустими кандидати по мярка М02 са общините и държавните институции, които са собственици на обектите, а допустимите проектни предложения трябва да са за СМР/СРР в:

– обекти за обществено обслужване (вкл. със статут на недвижима културна ценност) в областта на: образованието и науката – детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни; здравеопазването – лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни; предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип – дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе”, приемна грижа и обществени трапезарии;

– в прилежащите външни пространства на посочените обекти, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които са разположени.

Финансовата рамка на всяко проектно предложение по мерки М01 и М02 е следната:

– общ бюджет – от 60 000 до 400 000 лв. с ДДС;

– финансиране от ПКБ – най-много 120 000 лв. с ДДС;

– съфинансиране от кандидата – най-малко 50% от общия бюджет за проектното предложение.

Допустими кандидати по мярка М02-01 са общините, които са собственици на обектите, а допустимите проектни предложения трябва да са за СМР/СРР в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип – център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище, преходно жилище и приют. По тази мярка не се допуска финансиране на СМР/СРР в обекти, които са със статут на недвижима културна ценност.

Финансовата рамка на всяко проектно предложение по мярка М02-01 е следната:

– общ бюджет – от 60 000 до 400 000 лв. с ДДС;

– финансиране от ПКБ – най-много 180 000 лв. с ДДС;

– съфинансиране от кандидата – най-малко 30% от общия бюджет за проектното предложение.

Подробна информация за условията за кандидатстване може да намерите ТУК.