Снимка: УНИЦЕФ

На 5 ноември УНИЦЕФ България започна информационна кампания „С очи за всички“, посветена на 30-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, младежите и младите хора с различни способности в България. През декември 2006 г. Общото събрание на ООН одобрява Конвенцията за правата на хората с увреждания, с което се укрепват правата на децата с увреждания. България е ратифицирала и двете конвенции и през последните години се работи активно за приобщаването на децата с увреждания. Въпреки това все още децата с увреждания са в условия на социална изолация.

Кампанията има за цел да повиши информираността, разбирането и чувствителността по отношение на правата на децата, младежите и младите хора с увреждания.

Партньори в реализирането на кампанията са: Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ); Джамба; Регионален център за приобщаващо образование – София; сдружение „Закрилници“; сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН”, сдружение „Синдром на Даун“ България; Спешъл Олимпикс, България; фондация „Карин Дом“; фондация Reach for Change, фондация „Светът на Мария“.

Медийни партньори на „С очи за всички“ са „Нова Броудкастинг груп“, Нетинфо, БНТ и Дневник.
В рамките на кампанията УНИЦЕФ и БАЛИЗ ще организират и национален форум, посветен на младежите и младите хора с увреждания, който ще се проведе на 20 ноември 2019 г.

Повече информация може да намерите тук.

По света

Изчисленията показват, че около 15% от населението на света живее с увреждания [1]. 5,1% от децата (или 95 милиона) имат увреждания, от които 13 милиона (0,7%) имат тежки увреждания [2]. Това са само примерни изчисления, тъй като определенията за „увреждане“ в различните страни варират и не всички държави събират надеждни данни.

В България

Предполагаемият брой на децата с увреждания и затруднения в развитието [3] е около 32 000, въпреки че няма пълни данни за точния им брой в страната.

През последното десетилетие бяха затворени всички домове за деца с увреждания и половината от Домовете за медико-социални грижи за деца, което доведе до значително намаляване на броя на децата в резидентна грижа — от 7 587 през 2010 г. до 633 в края на 2018 г. [4]

С приетия в края на 2015 г. Закон за предучилищното и училищно образование бяха създадени условия за приобщаване на децата с увреждания в общата образователна система. През учебната 2018 – 2019 г. 22,035 деца с увреждания и специални потребности посещават училища и детски градини.

Въпреки националните усилия обаче децата с увреждания продължават да са една от най-изолираните и невидими групи в обществото. При тях има повишен риск от раздяла от биологичните си семейства, по-голяма вероятност да живеят в институционални грижи или да останат извън училище или детска градина. Според данните за 2018 г. около 90% от всички деца в Домовете за медико-социални грижи за деца [5] и 50% от децата в Центровете за настаняване от семеен тип са с увреждания. Приблизителният брой на децата с увреждания, които не посещават училище, е около 10 000. Освен това има данни, че много от младежите с увреждания на възраст между 15 и 24 г. не са заети с работа, учене или обучение.

[1] Disability and health
[2] СЗО и Световната банка. 2011 г. Световен доклад за уврежданията. СЗО, Женева
[3] Данни на Държавната агенция за социално подпомагане за броя на децата с над 50% увреждане, чиито семейства са получавали финансова подкрепа съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за прилагането му, както и данни на Националния център по обществено здраве и анализи относно броя на децата с под 50% увреждане.
[4] Агенция за социално подпомагане
[5] Доклад на Министерство на здравеопазването, 2017 г.

Източник: УНИЦЕФ, 04.11.2019 г.