Стартира новата програма на ЕС Еразъм+

Ирландското председателство ЕС постигна споразумение относно Еразъм+ между държавите членки на ЕС и Европейския парламент. Еразъм+ е предложението за нова рамкова програма за образование, обучение, младеж и спорт за финансовия период 2014-2020г.
„Инвестициите в образованието и обучението са най-добрата инвестиция, която можем да направим за бъдещето на Европа. Образованието в чужбина повишава уменията на хората, оказва положително въздействие върху тяхното личностно развитие и приспособимост и им дава предимства в търсенето на работа. Искаме много повече хора да се възползват от тази възможност с подкрепата на ЕС. Освен това трябва да инвестираме повече в подобряване на качеството на образованието и обучението на всички нива, за да можем да бъдем достоен конкурент на най-добрите в света и да осигурим повече работни места и по-висок растеж, заяви Андрула Василиу, комисар по образование, култура, многоезичие и младеж, през ноември 2012г, когато ЕК представи предложението за нова програма.

Фактическа информация
Еразъм+ обединява програмата „Учене през целия живот (подпрограмите Леонардо, Коменски, Грюндвиг, Еразъм и Жан Моне), програма „Младежта в действие и пет други международни програми, включително Еразмус Мундус и Темпус в единна, опростена и модерна програма. Тази нова програма се фокусира върху формалното и неформално образование в Европа за подобряване на уменията и пригодността за заетост на студенти, преподаватели и работници.
Новата програма е кръстена на успешната програма Еразъм за обмен на студенти на ЕС. Еразъм+ се фокусира върху:

  • мобилността на студентите, преподавателите и работниците в сектора на образованието и обучението;
  • реформа на припокриването между съществуващите структури;
  • по-голямо сътрудничество в областта на образованието с държави извън ЕС.

Очаква се новата структура да доведе до по-голяма ефективност, да улесни кандидатстването за финансова помощ като същевременно намали препокриването и разпокъсаността. Две трети от финансирането ще бъде отделено за възможности за мобилност с цел да се повишат знанията и уменията.
Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно се насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.
Нов подход за финансиране:
Еразъм+ обединява всички текущи европейски и международни схеми в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта, като ще замени седем настоящи програми с една.
Еразъм+ е интегрирана програма, което означава, че ще се базира на ключови дейности, а не на образователни сектори. Европейската комисия предложи бюджет за програмата, който е с почти 70% по-висок от текущия бюджет за тези области. Ще се използват повече ставки и фиксирани суми, с цел улесняване на бенефициентите и повишаване на ефективността на програмата. Някои дейности, финансирани по програмите „Учене през целия живот и „Младежта в действие, ще отпаднат, а други ще бъдат включени в новата структура на Еразъм+ .

Следващи стъпки:
Европейската комисия, Европейският парламент и Европейският съвет постигнаха споразумение относно новата програма, което трябва да бъде ратифицирано и официално одобрено през есента на 2013. Тъй като текущият бюджетен период 2007-2013г. е към края си, плановете за разходите в новия финансов период 2014 – 2020г. трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент и правителствата на страните -членки. Тези отделни преговори ще определят и общия бюджет за Еразъм +.

Допълнителна информация:

Irish Presidency achieves agreement on new support programme for education, training, youth and sport (Erasmus+)
A Presidency Explainer: Erasmus+