През последните десет години заетостта за нискоквалифицирани хора в ЕС е намаляла с 10%, като тази тенденция не подминава и България.

Проучването на уменията на възрастните, проведено от ОИСР („Проучване на PIAAC“), показва, че притежаването на недостатъчни умения силно ограничава достъпа на хората до висококачествени и добре платени работни места. Когато на работниците липсват основни умения, за работодателите е по-трудно да се въведат технологии за повишаване на производителността и да организират работата по нови и иновативни начини.

Уменията са от решаващо значение за осигуряване на конкурентоспособност и иновационен капацитет на фирмите, както и за социалното сближаване.

Отчитайки тези фактори и тенденции, БТПП стартира по Националния план за действие по заетостта за 2022 г. проект „СТИМУЛ“ (Стимул за Трудова Интеграция и Мотивация за Успешни Личности) със задачата да допринесе за предлагането на подходящи мерки за квалификация и преквалификация на безработни лица, особено такива от уязвими групи на пазара на труда, по начин, който ще гарантира тяхната бъдеща пригодност за заетост и активно участие на пазара на труда.

Основната цел на проекта е да подпомогне приспособяването на целевата група към актуалните условия на пазара на труда, посредством придобиване на нови умения от безработните лица, отговарящи на очакванията и потребностите на работодателите.

Осигуряването на квалификация по търсени на пазара професии, съобразено с регионалните особености на страната, ще подпомогне насърчаването на заетостта и гарантирането на устойчивост на работните места.

Предвижда се да бъдат обхванати от  дейностите по обучения в ключови компетентности и професионални обучения 865 безработни лица от групите в неравностойно положение, живеещи на територията на над 19 общини.

Източник: Info business