От 1 юли 2019 г. е в ход изпълнението на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с държавните психиатрични болници в страната, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е в изпълнение на заложените мерки в Плана за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Общата стойност на проекта е 3 998 788,12 лв., а продължителността му е 36 месеца.
Основната цел на проекта е подготовка за извеждане и създаване на възможност за независим живот и превенция на институционализацията на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост, настанени в десет специализирани институции, определени за закриване, и на лица, трайно пребиваващи в държавните психиатрични болници по социални индикации.

Проектът е част от цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост чрез предоставяне на качествени и достъпни междусекторни услуги от резидентен тип и съобразно индивидуалните потребности на лицата.
За целите на проекта ще бъде изградена и подходяща инфраструктура със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Предвижда се да бъдат закрити 5 специализирани институции за хора с психични разстройства и 5 специализирани институции за хора с умствена изостаналост. Ще бъде осигурена среда за живот в общността на 650 лица с психични разстройства и с умствена изостаналост, настанени в домовете и 130 лица, пребиваващи продължително време в държавните психиатрични болници по социални индикации.
По проекта ще се изготвят обучителни материали за подготовка на специалистите от социалната и здравната система, предоставящи социални и интегрирани здравно-социални услуги. Екипите за оценка и персоналът на институциите, определени за закриване, ще получават подкрепа чрез извършване на супервизия.

Ще бъде изготвен анализ на всички специализирани институции за хора с увреждания и на домовете за стари хора, който да послужи като основа при разработването на втория План за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

В рамките на проекта е предвидена активна работа по подготовката на потребителите на институциите за извеждането и преместването им в новите услуги, както и изпълнението на комуникационна стратегия, чиято основна цел е промяна на нагласите на обществото към хората с психични разстройства и с умствена изостаналост.

Източник: АСП, 16.07.2019 г.