През 2015 г. по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) ще бъдат обявени седем процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 361 млн. лв. Процедурите за кандидатстване са насочени изцяло към конкретни бенефициенти в сферата на държавната администрация и съдебната система. Индикативната работна програма беше одобрена на първото официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ.

Общият бюджет по Оперативна програма „Добро управление“ е на стойност близо 336 млн. евро, като съфинансирането от страна на Европейския социален фонд е близо 286 млн. евро (85%). Основната част от средствата отново ще отидат за развитие на електронното управление, както и за подобряване на административното обслужване и продължаване на реформата в съдебната система.

„Ако има нещо хубаво в рамките на тази политика, то е, че пътят се вижда от всички и дори вече са направени първите стъпки. Работи се усилено и това рано или късно би трябвало да даде видими резултати, част от които вече са факт. Самото присъствие на двамата вицепремиери Румяна Бъчварова и Томислав Дончев е достатъчно силен знак и дава увереност за политическа подкрепа и най-вече воля за случване на реформите, подкрепени с европейските фондове.“ Това каза ръководителят на Управляващия орган на програмата Ирена Първанова и председател на Комитета за наблюдение при откриването на заседанието. Тя уточни, че парите ще бъдат насочени главно към развитие на електронни административни услуги, включително в областта на обществените поръчки, здравеопазването, митниците и др., и за свързване на системите на различните ведомства, които сега съществуват самостоятелно. Ирена Първанова подчерта, че екипът следва принципите на прозрачно и открито управление и през новия програмен период.

„Успехът на Оперативна програма „Добро управление“ е ключ към най-важните политики за правителството. Чрез нея може да бъде променено качеството на управлението“, коментира вицепремиерът по коалиционната политика и административната реформа Румяна Бъчварова при откриването на заседанието. Тя посочи, че заложените приоритети – административна реформа, електронно управление и прозрачност, дават възможности за по-ефективна държава, в услуга на гражданите, бизнеса и самата администрация. В същото време изграждането на система за електронно управление беше откроено от вицепремиера Бъчварова като основно предизвикателство. Тя посочи, че към момента сървърите и системите на администрацията са разпръснати в повече от 1300 сгради и 2000 помещения, и едва 17 процента от администрациите споделят капацитет и ресурси между системите си. Предвижда се създаването на Държавна агенция за електронно управление, която да провежда и налага координирани политики за оптимизиране и стандартизиране на процесите в различните администрации, стана ясно още по време на заседанието.

„Основен фактор за икономически растеж и степента на конкурентоспособност е не само инфраструктурата и данъчна среда, а адекватната бизнес среда“, посочи в приветствието си вицепремиерът Томислав Дончев. По думите му реформаторският заряд на програмата създава предпоставките за успех. Вицепремиерът беше категоричен, че ключов фактор за икономическия просперитет, за нивата на икономическа активност, за степента на конкурентоспособност на една страна е не само наличието на базисна инфраструктура и добра данъчна система, а липсата на корупция и високото качество на административното обслужване. Томислав Донев изрази убеденост, че ако бъдат правилно изпълнени всички интервенции по ОПДУ, това може да са инвестициите с най-висока добавена стойност

На първото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Добро управление“ присъства и началникът на отдел „Румъния, България, Малта“ в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия -Аурелио Сесилио. „Програмата ще има ключова роля в следващите години. Изграждането на администрация, ориентирана към гражданите, е инструментът за прилагане на важна част от политиките за прозрачност“, подчерта г-н Сесилио. Той беше категоричен, че трябва да се запази и дори засили изграденият вече административен капацитет и да се анализират опитът и грешките от предишния програмен период, като фокусът е върху резултатите.

На заседанието бяха одобрени още: критериите за подбор на операции съгласно одобрена индикативна работна програма, наръчникът на индикаторите по ОПДУ, методиката за оценка на проекти и бюджетни линии за конкретните бенефициенти и годишният комуникационен план за действие за 2015 г.

В същия ден се проведе и шестнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК). На него беше одобрен Годишният доклад за напредъка за 2014 г. Общо одобрените или верифицирани разходи, извършени от бенефициентите по ОПАК след 2007 г., към момента възлизат на 256,5 млн. лв., което представлява 75,4% от бюджета.

 

Източник: Структурните фондове на ЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории