Броят на регистрираните в бюрата по труда безработни лица и равнището на безработица в страната през месец май продължават да намаляват значително, в резултат на сезонната заетост и включените в субсидирана заетост безработни. Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда обичайно намалява спрямо април, но се запазва на високо ниво, като остава основно под влиянието на сезонния фактор.

Равнището на безработица през май 2015 г. намалява спрямо април с 0.6 процентни пункта до 10.1%. В сравнение със същия месец на 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско – с 1.1 процентни пункта.

В бюрата по труда са регистрирани 331 846 безработни лица. Спрямо април те намаляват с 18 472 лица. На годишна база, в сравнение с май 2014 г., безработните са значително по-малко – с 35 653 лица.

На работа през май 2015 г. са постъпили общо 28 263 безработни, коитоса с 1 161 лицаповече спрямо предходния месец. В сравнение със същия месец на 2014 г. постъпилите на работа също нарастват – с 637 лица.

Започналите работа на първичния пазар безработни са 22 397 лица, които са с 351 лица повече спрямо предходния месец.В сравнение със същия месец на 2014 г. започналите работа безработни се увеличават с 2 826 лица.

Чрез субсидирана заетост през май 2015 г. са постъпили на работа 5 866 лица. Те се увеличават с 810 спрямо април, но в сравнение с май 2014 г. са с 2 189 лица по-малко.

По програми за заетост са започнали работа 1 537 лица, с 622 лица по-малко от предходния месец и с 4 380 по-малко от същия месец на 2014 г.

По насърчителни мерки от ЗНЗ са започнали работа 219 лица, които намаляват с 1 124 спрямо април, тъй като тогава в голямата си част се реализира включването на безработни в насърчителните мерки. В сравнение с май 2014 г. започналите работа по насърчителни мерки от ЗНЗ са със 111 лица повече.

По схеми на ОП РЧР са постъпили на работа 4 110 безработни, с 2 556 повече от предходния месец и с 2 080 повече от май 2014 г.

В бюрата по труда са заявени 19 153 работни места в реалната икономика, които са с 1 518 места по-малко от предходния месец, което е обичайно за месеца, но с 2 241 места повече спрямо май 2014 г. Частният сектор е обявил 12 013 свободни работни места.

Най-много свободни работни места за първичния пазарв бюрата по труда са заявени от работодатели в сезоннозависимите дейности – от преработващата промишленост (4 441 места), от търговията (2 886 места), от хотелиерството и ресторантьорството (2 762 места). Следват заявените места от държавното управление (2 434), от селското, горското и рибното стопанство (1 349 места), от строителството (917 места), от транспорта, складирането и пощите (823 места), от операциите с недвижими имоти (822 места) и др.

 

Източник: Агенция по заетостта

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

База данни за хора с увреждания в Евростат

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории