Програмата на Столична община „Социални иновации“ стартира за втора поредна година. Основната цел е социална интеграция и подобряване качеството на живот на хора от уязвими групи. С програмата се стимулира реализацията на краткосрочни проекти за социални иновации. Годишният бюджет на програмата за 2020 г. е 100 000 лв.

Гражданските организации със седалище на територията на Столична община могат да представят своите проектни предложения до 5 февруари 2020 г. По програмата се предоставя безвъзмездно финансиране от общинския бюджет на проекти за социални иновации до 5 000 лв. Идеите трябва да бъдат реализирани в периода от 16.03.2020 г. до 16.11.2020 г. Всеки кандидат може да участва само с един проект.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на Столична община и народни читалища със седалище на територията на Столична община.

Със средствата по програмата няма да се подкрепят стопански дейности.

Повече информация за програмата, процедурата за кандидатстване и необходимите формуляри може да намерите ТУК.

Създаването на Столичната програма за финансиране на проекти за социални иновации на НПО през 2018 година беше плод на съвместните усилия на страните по Споразумението за сътрудничество между Столична община и граждански организации за постигане на социална закрила и включване чрез социални услуги. Споразумението е прието с Решение № 292 от 15.06.2017 г. на Столичния общински съвет и основната му цел е да се превърне в инструмент за подобряване условията за развитие на местната политика в столицата с оглед повишаване качеството на социалните услуги при спазване принципите на прозрачност и публичност. В разработването му участваха експерти от Столична община и представители на над двадесет неправителствени организации.

Източник: Столична община, 08.01.2020 г.