Във връзка с приемането на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания и Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, в дирекциите „Социално подпомагане“ е създадена организация за приемане на заявления-декларации за изготвяне на индивидуални оценки на правоимащите лица. Заявления се приемат и в изнесените работни места към дирекциите.

Всички граждани могат да се обръщат към съответната дирекция по настоящ адрес, където ще бъдат консултирани за своите права.

Източник: АСП, 05.04.2019 г.