Екипът на Nasoki.bg разговаря с г-жа Таня Василева, Директор на Дирекция „Социални дейности“ в Община Варна. С това интервю намираме отговор на въпросите за социалната програма на града за 2021 г., новите разкритеи социални услуги и предизвикателствата, които постави в социалната сфера пандемията с COVID – 19.

Преди една година Община Варна бе една от първите общини, реагирала своевременно и адекватно на голямата тревога, свързана с пандемията от SOVID-19. Как през тази една година и сега Община Варна се справя с предизвикателствата в социалната сфера?

Пандемията COVID-19 ни постави пред големи предизвикателства. Социалната сфера е динамично развиваща се система, която е необходимо да отговаря своевременно и адекватно на възникващите потребности в обществото. От месец юни 2020 г. на територията на Община Варна се реализира Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, финансиран със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Дейностите, които реализира проектът са: закупуване и доставка до дома на потребителите стоки от първа необходимост, лекарства, заплащане на битови сметки или заявяване на неотложни административни услуги. Потребители по проекта са възрастни хора; хора с увреждания; лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19 и членовете на техните семейства; самотни родители на деца до 12 год., които са в невъзможност да оставят децата си сами. До настоящия момент от социалната услуга са се възползвали 1025 лица от горецитираните групи, от които 52 карантинирани. Проектът продължава реализацията си до 30 април тази година. До настоящия момент капацитетът на проекта 898 лица е надхвърлен значително, което означава, че към социалната услуга се проявява голям интерес.

Община Варна реализира и още един проект, финансиран със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси“, а “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, чиито целеви групи са възрастни хора и лица с увреждания. Дейностите  включват безплатни почасови интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда, които се предоставят от социален работник, психолог, рехабилитатор и медицинска сестра. Проектът продължава да края на 2021 г. Община Варна предстои да кандидатства за финансиране и по проект „Патронажна грижа плюс“, който обединява дейностите по двата компонента на „Патронажна грижа“.

Стартира и нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на лица с трайни увреждания с определена чужда помощ и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване. Вече стартира приемът на документи от кандидати за потребители на услугата. Това са лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Документи се приемат в Информационния център на Община Варна.

Социалната програма на Община Варна, наричана често уникална, е пример за добър опит и иновация. Наскоро Общински съвет – Варна прие поредното й издание за 2021 г. С какво тази програма надгражда и доразвива досегашния опит и кое е характерното за 2021 г.?

Екипът на Община Варна се стреми да отговаря адекватно на потребностите на хората. В Социална програма за 2021 г. са заложени 59 социални услуги, от които 36 са делегирани от държавата дейности, а 23 са местни дейности. Допълнително от  общинския бюджет се финансира издръжката на клубовете на пенсионера, осигуряват се еднократни финансови помощи за лица в неравностойно положение, месечни социални помощи за децата на загиналите служители от ОД на МВР, реализират се  малки проекти.

Вашата община осигурява на 120 деца единствената в страната социална услуга „Социален асистент“, която подкрепя тези деца да учат интегрирано в общообразователните училища и детските градини. Какво бихте казали за тази услуга и кои други услуги от социалната програма бихте представили като важни и значими с висока степен на социална значимост?

През последните 10 години тенденцията в предоставянето на социални услуги е това да се случва в домашна среда. В Община Варна бяха закрити два Дома за деца лишени от родителска грижа и Социален учебно – професионален център. Политиките за деинституционализация на социалните услуги за деца наложиха разкриването на ал-тернативни социални услуги, които да подкрепят децата със специални образователни потребности и техните семейства. Децата в неравностойно положение изискват допълнителен ресурс за подкрепа, както в семейството, ката и в училище и чрез допълнителни занимания, които предоставят социалните услуги за деца. С висока значимост са всички социални услуги, които предоставят дейности в домашна среда, независимо дали техните потребители са деца или пълнолетни лица. Хората с увреждания се чувстват по -добре и комфортно, когато живеят в позната среда и услугите се предоставят мобилно при тях. Настаняването в институции или услуги от резидентен тип отдавна не е приоритет в политиките на общината. В тази връзка на територията на общината се развиват още два проекта – първият е в подкрепа на децата по проект „Приеми ме“, където на децата се предоставя грижа в семейна среда и проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Осъществява се и проект  „Общностен център за деца и семейства“, който работи за превенция на социалното изключване, чрез предоставяне на интегрирани услуги за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните семейства.

Как се развива партньорството на Община Варна с неправителствените организации от гражданския сектор и външните доставчици на социални услуги?

– И през настоящата година Община Варна ще разчита на компетенциите и специалистите от неправителствения и гражданския сектор за реализиране на социални услуги, които да отговарят на потребностите на населението.

Кои са основните предизвикателства в социалната сфера пред Община Варна и какво ново могат да очакват варненци в социалната област през тази и следващите години?

Като една динамично развиваща се система, сферата на социалните дейности е пълна с предизвикателства. Те не са лесни за решаване, не само защото е необходим финансов ресурс, а защото проблемите на обществото са многолики, изискващи гъвкави решения, реакция на момента и много добра координация между всички сектори на обществения живот – здравеопазване, образование, транспорт и др. През изминалите години пред екипа на Община Варна стоеше проблема за предприемане на мерки за обгрижване на лицата с деменция. В резултат на работата ни вече са готови два нови социални центъра за грижи за лица с различна форма на деменция и техните семейства, изградени по ОП „Региони в растеж“. Обектите и услугите са част от цялостна политика на Община Варна за подкрепа на социално уязвими граждани в морската столица. В рамките на проекта бе обновена сградата на ул. „Петко Стайнов“ 7, която е санирана, с подменени дограма, ВиК и ел. инсталации, с поставено видеонаблюдение. Капацитетът на услугата е 40 места. За посетителите са осигурени стаи за почасов отдих, дневна, зали за арт- и трудотерапия, физиотерапия и за индивидуална работа. Облагородени са и външните пространства. Предприети са действия да се осигури оборудване, обзавеждане и създаване на кадрови капацитет за новите услуги чрез използване на възможностите, които предлага Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Готов е и другият Център за грижа за лица с различни форми на деменция, с капацитет 15 места, в район „Владислав Варненчик“, който също е изграден по проекта. Той е със застроена площ е 550 кв. м, на които са разположени 8 двойни стаи със самостоятелни санитарни помещения, дневна, трапезария, сензорна стая, стая за рехабилитация и помещение за персонала.

През октомври миналата година бе завършено и изграждането на Центъра за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, в район „Аспарухово“. Подадено е и проектно предложение „Изграждане на социални жилища на територията на град Варна“. То предвижда изграждането на 10 броя еднофамилни, едноетажни жилищни сгради, за общо 34 лица в неравностойно положение, на територията на район „Владислав Варненчик”

Имате ли въпроси, предложения или послание към институциите и работещите в социалната сфера?

В условията на световна пандемия, нека всички бъдем посланици на доброто. Всички обществени сектори да обединим сили и чрез съдействие, координация на работата, лоялно отношение, разбиране и съпричастност да осигурим по – добро благосъстояние на хората.