Екипът на Nasoki.bg разговаря с г-жа Таня Василева, Директор на Дирекция „Социални дейности“ в Община Варна. В тазгодишното издание на Годишните национални награди на НАСО Община Варна бе удостоена с голямата награда в категория „Общини“ за за цялостен принос в развитието на националните партньорства, социалните политики и услуги в България. В това интервю разговаряме за приоритетите в работата по развитието на услугите и подкрепата за хора от уязвими групи и начините за реализиране на ефективна социална политика:

Г-жо Василева, какъв стимул дава на Вас и екипа Ви голямата награда на НАСО, с която бе удостоена Община Варна за цялостен принос в развитието на националните партньорства, социалните политики и услуги?

На Националния форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“ Община Варна беше удостоена от Националния алианс за социална отговорност с награда и плакет за цялостен принос за развитието на националните партньорства, социалните политики и услуги в България. Това е не само признание за екипа, но и отговорност към всички граждани на общината в стремежа си да работим за подобряване на социалната инфраструктура, качеството на живот и благосъстоянието на цялото общество. Община Варна продължава да работи в партньорство с частните доставчици на социални услуги, на които възлага тяхното предоставяне. През годините те са доказали компетентност и иновативни подходи за работа с деца със специфични потребности и възрастни хора в неравностойно положение.

Кои са бъдещите приоритети в работата по развитието на услугите и подкрепата за хора от уязвими групи в Община Варна?

Социалната политика на Община Варна се развива съобразно националните приоритети в областта на социалните дейности. През настоящата и следваща година залагаме развитие на дългосрочни социални услуги за подкрепа на възрастните хора и хората с увреждания в семейна среда. Община Варна работи по Механизма за лична помощ, предоставя социалната услуга „Асистентска подкрепа“, реализира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 3“. През следващата година стартира проект „Патронажна грижа плюс“. Това са мобилни здравно-социални услуги, които подпомагат ежедневието на хората в неравностойно положение в собствените им домове.
По отношение на политиките за подкрепа на децата със специални потребности, в община Варна успешно приключи процесът на деинституционализация на социалните услуги за деца. Приоритет към настоящия момент са развитие и повишаване качеството на почасовите социални услуги и развитието на приемната грижа.

Какви са препоръките Ви за постигане на високи резултати в социалния сектор в страната?

Резултатите в социалния сектор би следвало да се измерват в зависимост от степента на задоволеност на потребностите на населението. В тази връзка предстои изготвянето на анализ на потребностите, който ще обхваща не само съществуващите в момента на територията на общината социални услуги и броят на техните потребители, но и броят желаещи, които не са включени като потребители на такива, данни за демографското развитие на общината, информация за наличната не само социална, но и образователна и здравна структура, както и прогноза за броя специалисти, които ще са необходими за предоставянето на тези дейности. На дневен ред стои и предизвикателството да бъде осигурена достатъчна материална база за разширяване на вече съществуващите социални услуги и терени за новоизграждащите се такива. В плана за интегрирано градско развитие на територията на Варна залагаме всички социални услуги, които следва да бъдат реализирани, имайки предвид динамиката на процесите в сферата на социалните дейности, непрекъснато променящите се условия на живот /с което се изменят и потребностите на населението/, както и националните политики, като използваме и възможностите на националните и оперативни програми.