Кметът Калин Каменов подписа договор за изграждане на три нови социални услуги по проект „Нова възможност за деца и младежи в община Враца – проект 1“, на стойност 815 049,67 лв. Проектът се реализира по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Основна цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предоставяне на нов вид услуги за подкрепа в общността и в семейната среда, които да заменят институционалния модел на грижа за деца с грижа близка до семейната среда в общността.

Обхватът на социалните услуги на територията на община Враца ще се разшири чрез извършване на реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сгради за създаване на новите социални услуги: Преходно жилище за деца, чийто капацитет е 8 места и Наблюдавано жилище с капацитет 6 места, както и изграждане, обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с капацитет 12 места.

Изграждането на инфраструктура е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и Актуализирания план за действие за изпълнението й.

Целевите групи за ЦНСТ са деца, лишени от родителска грижа, за които са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство; за Преходно жилище – деца от 15 до 18 г., изведени от специализирани институции; за Наблюдавано жилище – лица от 18 до 21 г., които напускат специализирани институции, преходни и защитени жилища и им предстои да водят независим начин на живот.