Три нови центъра “Домашни грижи” отвориха врати в градовете Монтана, Видин и Белоградчик по модела на четирите центъра, които функционират в област Враца. Тяхна основна дейност е предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на уязвими и самотни хора над 50 г. с хронични заболявания и трайни увреждания. Услугите се предоставят от висококвалифицирани медицински сестри и домашни помощници, притежаващи удостоверение за успешно завършен специализиран курс и в тясно сътрудничество с личните лекари на потребителите, други медицински специалисти, лечебни заведения и социални институции на местно ниво. Всички грижи се осъществяват след индивидуална оценка на нуждите и на базата на сключено споразумение с потребителите (или техните близки).

Интегрираните здравно-социални грижи са подходящи и за възрастни хора след активно лечение в болница, както и за самотноживеещи хора в малки и отдалечени населени места в рамките на съответната община.

Очаква се новите центрове да обгрижат около 300 възрастни хора, живущи както в градовете, така и в прилежащите към тях села. Така общият брой на потребителите на услугите на Центровете „ Домашни грижи “ във Враца, Оряхово, Криводол, Бяла Слатина, Видин, Белоградчик и Монтана ще възлиза на около 700 потребители.

Всички седем центъра „Домашни грижи“ осъществяват своята дейност с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. в рамките на проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“. Той се изпълнява от БЧК в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и регионални власти.

Източник: БЧК, 27.08.2020 г.