Интервю с г-жа Христалина Халачева, секретар на община Търговище

Какви са нагласите към края на тази година в общинското ръководство?

Когато се върнем в началото на 2020 година, през която очаквахме и планирахме толкова много интересни събития, дейности и мероприятия във всички сфери, ни става малко тъжно, че не сме ги постигнали такива, каквито сме ги планирали, но пък в тази трудна година успяхме да направим толкова много неща, които не сме подозирали и всичко е благодарение на това, че имаше съпричастност и солидарност. Дори и в страха си хората си помагаха. Очаквам всичко които не успяхме да направим през изтичащата година, да го постигнем през новата 2021.

С какво успяхте да бъдете полезни на гражданите в социалната сфера и как подкрепяте културата в тези трудни времена?

Никой не очакваше, че през 2020 година ще влезем в такова изпитание, което ни наложи пандемията от Ковид 19, но Община Търговище своевременно предприе множество социални мерки за подпомагане на хората, нуждаещи се от подкрепа във времената на пандемията – още в началото при обявяване на извънредното положение предприехме инициатива за събиране на заявки за пазаруване на нуждаещите се, като обявихме телефонен номер за връзка. Това се правеше от служители на общинска администрация. Не след дълго се обявиха и първите мерки от страна на правителството и финансиране по ОПРЧР „Патронажна грижа – Компонент 3“.

Поради извънредното положение и приетите мерки за ограничаване разпространението на заболяването от вируса COVID 19 на територията на община Търговище се наложи мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, които са застрашени в най-голяма степен, както и за лица в карантинен период. Дейността по проекта е насочена към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора с увреждания; възрастни в риск – в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID 19 от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на коронавируса; самотни родители с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами. Услугите за лицата по домовете включват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги. Изпълнявайки проекта се наложи да наемем хора, които към момента бяха без работа или в неплатен отпуск, така, че създадохме и заетост и подпомогнахме тези лица.

Продължи работата по „Патронажна грижа – Компонент 2“, на ОП РЧР. Иновативният характер на услугата даде възможност да се надградят традиционно предоставяните услуги в домашна среда, а лицата от целевата група да получат допълнителната подкрепа, от която се нуждаят. Гъвкавостта на услугите, възможността да се комбинират според индивидуалните нужди и потребности, с цел преодоляване на настаняването в институции на лица в здравен и социален риск – възрастни, лежащо болни, хора с увреждания и др., поради невъзможност да се полагат грижа за тях в семейна среда. Услугите бяха съобразени с индивидуалните нужди и потребности и  са насочени както към подобряване качеството и стандарта им на живот, така и към преодоляване на изолацията, самотата, изпитанията на възрастта и болестите, повишаване на социалната и жизнена активност. Компонент 2 вече приключи, но започнахме работа по „Патронажна грижа – Компонент 4“ от 17.10.2020

Община Търговище има опит в изпълнение на проект „Топъл обяд“ и започнахме да осигуряваме по проект топла храна на 200 нуждаещи се наши съграждани като ОМ Социален патронаж продължи да предоставя в дома храна на над 700 възрастни хора в цялата община.

Много неща се направиха в социалната сфера през 2020, може да изпусна нещо. Мисля, че и служителите се научиха да работят по нов иновативен начин, едва ли някой си е представял, че ще консултира или ще работи дистанционно – ето и това се случи. По проект се закупиха и лаптопи и таблети за учениците от социалните институции.

За културата какво да кажа, това ми е много близка до сърцето тема – в първоначалния момент се страхувахме, че културата и институциите лека полека ще загинат, а те също се научиха да радват своите зрители чрез интернет пространството с онлайн концерти, изложби и виртуални събития. В момента, в който не можеха да репетират, успяхме да ремонтираме репетиционните им помещения и да направим труда им по привлекателен и в по-приятна обстановка.

Имате много интересни проекти за децата с увреждания, споделете малко повече за политиката на общината в тази сфера.

По ОПРЧР изпълняваме проект „С грижа за теб“ в който се включва  КОМПЛЕКС ЗА ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА, където чрез прилагане на интегриран подход и принципа за най-добрия интерес на детето, спазване на равните възможности и предотвратяването на всякаква дискриминация и равенството между мъжете и жените. КЗСУО включва предоставяне на 7 социални и здравни услуги, разпределени в два центъра: – ЦЕНТЪР ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ (ЦРИДУ) предоставящ услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, където се осигурява подкрепа на децата и семействата чрез предоставяне на набор от превантивни и рехабилитационни мерки за интегрирана подкрепа на деца 0 – 7 г. които имат увреждане или са в риск от развитие на увреждане или имат друга специална нужда, която влияе на развитието им, включително индивидуална педагогическа подкрепа. Ранната интервенция на уврежданията включва пряка работа с децата и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом, в зависимост от потенциала му, както и нуждата да се планират промени в средата, в която то живее. Услугите се предоставят заедно в ЦРИДУ, а именно: „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“. Ранната интервенция е мобилна услуга с превантивен характер. В процеса на подготовка за училище ще се търсят най-добрите алтернативни форми за подкрепа на нуждаещите се деца. Мултидисциплинарната връзка между специалистите по ранна интервенция, педагозите и родителите е важна при обмена на информация за децата, посрещането на техните специфични нужди, поставяне на общи цели, изготвяне на график за терапия, както и общото им планиране и изпълнение.

Основният използван подход е семейно- ориентираният, който е иновативен за България. Той поставя във фокуса на работа не само детето, но и цялото семейство. С услугата ЦРИ се осигурява подкрепа на децата и семействата, фокусирана към въвеждането на изцяло нов подход в грижите за децата, насочен към превенция, ранна интервенция.

ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ, ПОДКРЕПА И ЗДРАВЕ В СЕМЕЙСТВОТО (ЦКПЗС) предоставящ услугите: „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“ и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ за 300 семейства, „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ – за 30 потребителя за 1 месец (20 – 22 дни) и „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ – за 500 потребителя.

Как работите с НПО сектора в общината, в кои дейности си партнирате с тези организации?

С НПО сектора Община Търговище партнира от години и има традиция в това, идеята е да си бъдем взаимно полезни. Част от услугите ни са възложени на външни изпълнители, с цел по-качествено и добро изпълнение, както и доволни потребители. Капацитетът на НПО в изпълнение на проекти е много висок, което предполага и добра съвместна работа.

Към момента изпълняваме и друг съвместен проект за въвеждане на платформата CONSUL по проект „Вход за граждани“, който има за цел  подобряване на обществените консултации в общините и качеството на гражданско участие и повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво. Той се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от правителствата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП.

Какви са плановете на общината за следващата година в социалните услуги?

Работата в социалните услуги ще продължи, очаквам да се случват все по-добри неща. В очакване сме на нови проекти и нови услуги за подобряване качеството на живот на жителите на община Търговище. Предстои откриване на два центъра за възрастни хора, построени по ОП Региони в растеж, както и разкриване на услугите в тях. Опитваме се да кандидатстваме по допустимите проекти.

В личен план, как ви се отрази пандемията и какво бихте искали да споделите като приятен спомен от тази година?

Трудна година, но година в която се научихме на много неща. Лично за мен нищо ново – много работа, много различни емоции, просто съм емоционална. Старая се да се пазя и към момента успявам. През тази година точно преди да обявят извънредното положение записах специализация „Арт терапия и трудова терапия“, което ме зарежда с особена енергия, старая се да си почивам, да дам малко време за себе си. Рисувам и така не натрупвам напрежение. Нека бъдем здрави!

Интервюто е направено с активното съдействие на регионалния представител на НАСО за Търговище Сюзан Сейфетинова.