Успешна реализация на проект „Независим живот и грижа в дома“ в Ценово

Дванадесет месеца успешно се реализира Проект „Независим живот и грижа в дома” в Община Ценово, информират от общинската администрация. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0127-С0001 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Продължителността на проекта е 15 месеца, а дейностите по предоставяне на почасовите услуги е 12 месеца. Бюджетът на проекта е 188 067,47 лв., от който към 31.01.2014 г. са изразходвани 127 933,62 лв. Приходите са от събраните потребителски такси са в размер на 12 685,68 лв. Получено е авансово плащане в размер на 37 613,00 лв. Към 31.01.2014 г. са подадени 7 бр. искания за междинни плащания на стойност 103 259,30 лв. Верифицираните разходи са на обща стойност 75 796,08 лв. Проектът се осъществява успешно на територията на цялата Община Ценово – селата Ценово, Долна Студена, Белцов, Новград, Беляново, Джулюница, Кривина, Караманово и Пиперково. Основаната цел на проекта е : Осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация и обхваща следните целеви групи: •Лица в т. ч. и деца с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; •Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване; • Безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Към 31.01.2014 г. в „Звеното за услуги в домашна среда” са назначени 1 сътрудник, социални дейности, който подпомага работата на звеното и 27 домашни санитари, които работят на пълен работен ден и предоставят почасови услуги на двама или повече потребители и 5 домашни санитаря, които работят на непълен работен ден и обгрижват по един потребител. От началото на предоставянето на услугите до сега потребители на почасовите услуги са били 93 лица – лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Към 31.01.2014 г. потребители на услугата „Домашен санитар” са 72 лица, които са разпределени по населените места, както следва: В село Белцов – 4 потребители; В село Беляново – 6 потребители; В село Долна Студена- 12 потребители; В село Джулюница – 2 потребители; В село Караманово – 7 потребители; В село Новград – 15 потребители; В село Пиперково – 8 потребители; В село Ценово – 18 потребители. За почасовите услуги потребителите заплащат такса съгласно чл. 78а от Наредба № 3 за местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в Община Ценово, изменена с Решение № 96 от 28.06.2012 г. на Общински съвет – Ценово.

 

Източник: RuseInfo.net

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории