08. 07. 21 г.

Център за деца на улицата предстои да бъде открит в град Панагюрище. Проектът за изграждането му е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” и е на стойност е 803 600,00 лева.

Изпълнението на проектните дейности имат за цел да осигурят подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за институционалната закрила и защита на децата от улицата. Оптимизацията и модернизацията на социалната инфраструктура е насочена към изграждане на сигурна и стабилна семейна среда, укрепване на взаимоотношенията между децата и родителите им и стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на децата, съобразно с възрастта и интересите им, което от своя страна ще повиши качеството на живот и ще съдейства за подобряване на човешкия капитал и пазара на труда в Панагюрище.

Изграденият Център за работа с деца на улицата ще предотврати ранното отпадане от училищната система, неглижирането на здравето и социалната изолация на деца и младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата. В началото на месец юли започна изграждането на още един Център за работа с деца на улицата в Пазарджик.

Източник: Община Пазарджик