Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 ще подпомогне обединението на усилията на  национално и регионално ниво, на всички заинтересовани страни, включително на ромите, за да се предпиремат действия за преодоляване на едно от най-сериозните социални предизвикателства, а именно да се сложи край на изключването им.

Предвид постъпило предложение от група неправителствени организации и сдружения за удължаване на срока за провеждане на консултациите по проект на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030, предвид сериозния обществен интерес и с оглед осигуряване на достатъчно широко обществено консултиране на процеса, срокът за провеждане на консултациите по проект на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 се удължава до 31.01.2021 г.

Основните приоритети, по които отговорните институции имат дългосрочни ангажименти и продължават да работят се подсилват и подкрепят от взаимно допълващи се хоризонтални цели: предотвратяване на дискриминацията чрез насърчаване на равенство, приобщаване и участие на ромите.

Текстът на стратегията може да прочетете тук: Стратегия за приобщаване и участие на ромите 2021-2030

Източник: strategy.bg