Удължава се крайният срок за кандидатстване по процедурите „Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“, „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ и „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектни предложения и по трите процедури ще се приемат до 17:30 часа на 31 декември 2020 г.

Пълният комплект документи, заедно с изменените Условия за кандидатстване, са публикувани ТУК и ТУК.

Източник: ЕСФ, ОП РЧР, 31.08.2020 г.