По повод на многобройни запитвания с писмо на изпълнителния директор на АСП Румяна Петкова от 14.04.2020 г. са предоставени указания относно заплащането на такси за ползване на социални услуги в общността – Дневен център и Център за социална рехабилитация и интеграция и работа на специалистите:

1. Относно изчисляване на таксите за социални услуги в общността

С писмо от 30 март 2020 г. АСП изпрати указания до всички доставчици на социални услуги, държавно делегирана дейност, във връзка с заплащането на такси за социалните услуги по време на обявеното извънредно положение в страната.

В Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, са посочени компонентите, които се включват при определяне на таксите.

Съгласно чл. 4, ал. 2 от Тарифата „Действителните месечни разходи включват месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, намалени с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.“

Частта за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, която се включва в таксата, касае помещенията, ползващи се от потребителите на социалните услуги. Административните помещения не се включват при изчисляване на комунално-битовите разходи.

Във връзка с това следва да се начисляват таксите за социалните услуги в съответствие с изискванията на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет.

2. Относно работа на специалистите в социалните услуги в общността

С писмо от 16.03.2020 г. АСП издаде указания за работа на специалистите в социалните услуги в общността по време на извънредното положение.

АСП напомня, че е необходимо всеки специалист, работещ в социална услуга да изготвя гарфик за индивидуална работа онлайн с потребителите и след изтичане на месеца да изготвя отчет за извършените дейности, включващ броя на консултираните потребители, оказаното съдействие за предоставяне на подкрепа и/или помощ от други административни организации и институции, общия брой часове работа през месеца и др.

Независимо от факта, че се намираме в необичайна кризисна ситуация, подкрепата на потребителите следва да продължи да се осъществява с цел подобряване на психологическото и емоционално състояние на лицата.

Препоръчително е запознаване с процедурата за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по ОП РЧР и с Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ на АСП с цел консултиране на гражданите за ползване на възможностите на двете програми.