Във връзка с множество отправени въпроси относно заплащането на такси за социалните услуги, държавно делегирана дейност, по време на обявеното извънредно положение, от АСП предоставиха следните указания:

В Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, последно изм. и доп., бр. 39 от 14.05.2019 г., в сила от 12.04.2019 г., е определен размерът на таксите по видове социални услуги, държавно делегирана дейност. В чл. 3 от Тарифата е регламентирано кои доходи на лицата не се включват като доход при формиране размера на таксата за съответната социална услуга.

В чл. 4 от Тарифата е определено е кои случаи лицата, настанени в специализирани институции или в социални услуги от резедентен тип заплащат действителни месечни разходи за издръжка и какво се включва в „действителни месечни разходи“.

В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., не са предвидени мерки, които да водят до неплащане на такси за социалните услуги, държавно делегирана дейност по време на обявеното извънредно положение.

В тази връзка следва събирането и отчитането на таксите за социалните услуги, държавно делегирана дейност, да продължи по досегашния ред. Лицата, които продължават да ползват социални услуги в общността – дневен център или център за социална рехабилитация и интеграция, продължават да заплащат такси, в зависимост от броя дни и часове, в които ползват социалните услуги.