С писмо от 22.04.2020 г. АСП предостави указания за предприемане на действия, включително за своевременно информиране на АСП по електронна поща, при установяване на инфектиран потребител на социална услуга с COVID-19. Действията следва да бъдат предприети при стриктно спазване на указанията на Регионална здравна инспекция (РЗИ) относно противоепидемичните мерки и действия в социалната услуга.

При поставяне под карантина на потребители и/или персонал недопустимо е настаняване на нови потребители, вкл. и при категорично доказана спешност.

В случаите на установен заразен потребител или служител на социална услуга с COVID-19 е необходимо в деня на установяване на заразата да бъде уведомена Агенцията за социално подпомагане чрез изпращане на съобщение на ел. поща n.ivanova@asp.government.bg.

Препоръчва се всички служители в социалните услуги да попълнят декларация със следния текст: „Декларирам, че в случай на контакт с лице с положителна проба за COVID-19, контакт с мой близък или роднина, който се завръща от държава с потвърдени случаи на COVID-19 или в случай на установена моя положителна проба, се задължавам незабавно да уведомя ръководителя на услугата“.

С цел преодоляване на стреса за потребителите на специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип при създалата се заплаха от разпространение на коронавируса, няма пречка същите да ползват услугата Център за социална рехабилитация и интеграция чрез осигуряване на дистанционна психо-социална работа, особено в случаите, в които в социалната услуга няма специалисти психолози. Ползването на ЦСРИ може да се осъществи по писмена заявка от ръководителя на съответната социална услуга от резидентен тип/ специализирана институция или от самозаявил се потребител.

При желания за предоставяне на дарения в социалните услуги, те могат да бъдат получени чрез куриерска фирма, с цел недопускане на външни лица в социалните услуги.

С писмо от 28.04.2020 г. от АСП допълват, че при установяване на заразата в социална услуга за деца е необходимо в същия ден да бъде уведомена АСП чрез изпращане на информация на ел. поща d.filipova@asp.government. Информацията трябва да съдържа: наименование на социалната услуга и адрес; брой на заразените деца/ служители с COVID-19; капацитет и заетост на услугата към момента на установяване на случай с COVID-19; информиран ли е личният лекар на децата, настанени в услугата; описание на предприетите мерки от социалната услуга и нейния доставчик по повод установения случай/ случаи на коронавирус, осъществена комуникация със съответното РЗИ и получени указания относно необходимите действия, както и относно необходимост от карантиниране на услугата.

Необходимо е да се има предвид и писмо на АСП от 23.03.2020 г. до директорите на регионалните дирекции за социално подпомагане и дирекции „Социално подпомагане“, съгласно което в случай на възникване на непредвидена ситуация и поставяне под карантина на потребители на социална услуга, незабавно се предоставя информация, съгласно указаното в писмото.

По отношение осигуряването на грижа за децата в риск не следва да се допуска неизпълнение на заповед за предприета мярка за закрила на дете – настаняване в специализирани институции и/ или социални услуги за деца от резидентен тип, след изчерпване на всички други възможности за осигуряване на закрила в семейна среда. На този етап изключение от този принцип би могло да се направи при поставяне под карантина на деца и/или персонал на социалната услуга. В случай на карантина са недопустими нови настанявания в конкретната услуга, включително след изчерпване на възможностите за закрила на детето в семейна среда.

Когато се касае за инфекциозни заболявания и произтичащи от това критични ситуации, доставчиците на социални услуги за деца следва да предприемат действия съобразно указанията и препоръките на РЗИ. Взаимодействието и координацията между отдели „Закрила на детето“, доставчиците на социални услуги и РЗИ е от изключително значение не само за адекватна реакция при установен случай на коронавирус в социална услуга за деца, но и във връзка с преценка на възможностите за настаняване на дете в социална услуга от резидентен тип като единствена алтернатива.

Поставяне под карантина в социална услуга за деца от резидентен тип, в случай на необходимост, идентифицирана от здравните власти, се предприема с оглед опазване живота и здравето на настанените деца и на персонала, който полага грижа за тях. Материалната база на социалните услуги се адаптира така, че да се гарантира безопасна и сигурна среда за децата и служителите в условията на разпространение на COVID-19.

Социалните услуги за деца с консултативен характер (Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за обществена подкрепа, Дневен център) могат да бъдат ползвани в условията на настоящата ситуация, като се има предвид, че дейностите за подкрепа към момента са оптимизирани и се прилага дистанционен режим на работа.