Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация, Управляващият орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ дава следните указания до приключване на извънредната ситуация:

1. Всички дейности, свързани с публични събития и обучения, следва да бъдат ОТЛОЖЕНИ.

2. При необходимост, УО ще удължи срока за кандидатстване по всички отворени операции, като своевременно ще бъде публикувана информация за потенциалните кандидати.

3. На основание чл. 3.51, във връзка с чл. 3.53 от сключените административни договори за предоставяне на БФП, УО спира ВРЕМЕННО, до отмяна на извънредното положение, изпълнението на дейностите по всички проекти, одобрени по операция „Умения“ BG05M9OP001-1.057. УО НЯМА да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането. Съгласно чл. 3.52 от договорите, срокът на изпълнение се удължава с времетраенето на спирането на изпълнението, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в договора.

4. В случай на мотивирано искане от страна на бенефициента, УО може да разреши спиране изпълнението на дейностите по всички договори по програмата. В този случай УО няма да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането. Срокът на изпълнение се удължава с времетраенето на спирането на изпълнението, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в договора.

5. В случай на мотивирано искане от страна на бенефициента, УО може да разреши удължаване срока на изпълнението на дейностите по всички договори по програмата до края на срока на съответната операция чрез сключване на допълнително споразумение към административния договор. В случай на необходимост, УО ще пристъпи към удължаване на периода за изпълнение на съответната операция.

6. В случаите, в които дейностите по проекта не са спрени, всички разходи за предоставянето на социални и социално-здравни услуги ще бъдат възстановявани от УО.

7. При изпълнение на мерки за осигуряване на субсидирана заетост е допустимо въвеждане на всички предвидени възможности за гъвкаво работно време, включително работа от разстояние.

8. УО препоръчва стриктно спазване на препоръките за недопускане и ограничаване разпространението на заболяването на Националния оперативен щаб за коронавируса и Министерството на здравеопазването.

9. При конкретни въпроси, свързани с изпълнението на договорите в периода на въведеното извънредно положение, моля да бъдат отправени на следната специална електронна поща: vaprosi@mlsp.government.bg

10. Следете актуална информация на интернет сайта на Оперативната програма www.esf.bg, Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg, както и модул „Кореспонденция” на ИСУН 2020.