Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положениеВъв връзка с обявеното извънредно положение в страната Управляващият орган на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 предоставя указания, свързани с условията за кандидатстване и оценка на проектните предложения по ОПРР; изпълнението на проекти, временно спиране, извършване на проверки, срокове за изпълнение на договорите за БФП, искания за плащания, осигуряване на ликвидни средства за изпълнение на проекти, мерки за информация и комуникация и др.

Променен е крайният срок за подаване на проектни предложения по „Енергийна ефективност в периферните райони – 3“ и „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“до 21 април 2020 г.

Специално е обърнато внимание, че съгласно Насоките за кандидатстване за бенефициенти общини е задължително предоставяне на решение на Общинския съвет. Предвид факта, че към настоящия момент заседания на съветите не могат да бъдат провеждани, е направена препоръка общините да предложат законодателни промени, свързани с предоставяне на възможност за вземане на неприсъствени решения на Общинския съвет относно кандидатстването с проектни предложения и други съотносими към процедурата решения.

Предвидена е възможност за временно спиране на срока за изпълнение на ДБФП във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната, в случай на мотивирано искане от страна на бенефициента, подкрепено със съответните доказателства за фактическа невъзможност за изпълнение на дейностите по проекта. През периода на временно спиране не следва да се изпълняват дейности по проекта. Разходите за дейности, извършени през периода на временно спиране, не са допустими за възстановяване като БФП и остават за сметка на бенефициента.

Целия текст на Указанията на УО на ОПРР може да прочетете ТУК.

Следете актуалната информация на интернет сайта на Оперативната програма, Министерството на здравеопазването, както и модул „Кореспонденция” на ИСУН 2020. Конкретни въпроси, свързани с изпълнението на договорите в периода на въведеното извънредно положение, могат да се отправят на електронна поща oprd@mrrb.government.bg.

Източник: ОПРР, 19.03.2020 г.