В отговор на постъпили в АСП многобройни запитвания относно социалните услуги в общността, в специализираните институции и в социалните услуги от резедентен тип изпълнителният директор на предостави допълнителни указания:

1. Настаняване в специализирани институции и в социални услуги от резедентен тип

Със заповед на изпълнителния директор от 16.03.2020 г. е преустановено настаняването на нови потребители в специализираните институции и в социалните услуги от резедентен тип. Изключения се допускат единствено в случаите на категорично доказана спешност, която изрично трябва да бъде мотивирана в настанителната заповед.

Случаите, при които изтича настанителната заповед/ направлението в срока на обявеното извънредно положение, не се считат за ново настаняване, тъй като потребителите и до настоящия момент ползват социалната услуга, установени са техните потребности и са идентифицирани дейностите за подкрепа.
За пълнолетните лица, поставени под пълно запрещение, на които срокът за настаняване съгласно съдебното решение изтича, дирекция „Социално подпомагане“ издава временна заповед за настаняване, като задължително в мотивите на заповедта се записва, че предвид преустановените съдебни производства заповедта важи до 1 месец след отмяна на извънредното положение – срок, в който съгласно чл. 16б, ал. 5 от Закона за социално подпомагане ДСП изготвя искова молба до Районния съд за настаняване по съдебен ред.

2. Ползване на социални услуги в общността

При изтичане срока на издаденото направление за ползване на социални услуги в общността, няма пречка ДСП да издаде ново направление за продължаване предоставянето на услугата.

При необходимост от ползване на социална услуга в общността от нов потребител и при условие, че в ДСП има информация за кандидата, вкл. и индивидуална оценка на потребностите по Закона за хората с увреждания, могат да бъдат насочени да ползват социална услуга. В тези случаи в направлението се описват конкретните дейности за подкрепа.

Индивидуалната оценка на потребностите от мултидисциплинарен екип в социалната услуга да се изготвя дистанционно чрез методите на онлайн интервю, тест, анкета с потребителя и с неговите близки, проучване на документи и др.

Препоръчва се психо-социалната работа да се извършва дистанционно с оглед преодоляване на стреса за потребителите при създалата се заплаха за разпространение на COVID-19. Всеки специалист следва да изготви график за извършваните дейности за подкрепа. Да се обяви телефон за предоставяне на консултации и информация във всяка социална услуга.
Груповата социална работа с деца и пълнолетни потребители е недопустима.
Необходимо е при предоставяне на социалните услуги стриктно да се спазват заповедите на министъра на здравеопазването от 20.03.2020 г., 13.03.2020 г., 19.03.2020 г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и обявеното с решение на НС извънредно положение.