За периода до пълното преодоляване на последиците от епидемичната обстановка в страната, Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) дава следните указания и препоръки относно изпълнението на проектите:

  1. Всички проектни дейности следва да се изпълняват съобразно условията на проекта или след съответни изменения в него в случай на необходимост, при съблюдаване на действащите противоепидемични мерки и указания на компетентните органи до и след 14 юни 2020 г., ако има такива.
  2. С оглед на установената успешна практика, дистанционните (виртуални) форми на провеждане на дейности, които предвиждат колективно физическо присъствие на участници, като семинари, обучения, (прес-)конференции, форуми, кръгли маси, работни срещи и други публични и информационни събития, остават препоръчителни и след 14 юни 2020 г., при наличие на техническа възможност и съответно изменение на проектите, където е необходимо. За дистанционно изпълнените дейности следва да бъде осигурена подходяща одитна следа съгласно изискванията на чл. 57, ал. 1, т. 6 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Условията за изпълнение към съответните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
  3. На основание §12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗМДВИП), от 14 юни 2020 г. възлагането на обществени поръчки чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължително за всички възложители. Конкретни указания относно провеждането на виртуални заседания на комисиите по чл. 103 от Закона за обществените поръчки до 14 юли 2020 г., изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 3 от ЗМДВИП също до 14 юли 2020 г., както и текущите указания на Агенцията по обществени поръчки, можете да следите на официалния интернет сайт на агенцията.

Източник: ОПДУ, 08.06.2020 г.