11.06.21 г.

Министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев утвърди Етичен кодекс на служителите, предоставящи социални услуги. Документът има за цел да регулира отношенията между институциите и организациите, предоставящи социални услуги, както и техните потребители.  В него са разписани нормите за спазване на законите, зачитане на достойнството и правата на хората, ползващи социални услуги.  Професионализъм и добросъвестност са основните норми за поведение, които гарантират високото качество на подкрепата за хора в уязвимо положение.

Според утвърдения Етичен кодекс служителите, предоставящи социални услуги, трябва да изпълняват отговорно целите и мисията на социалната услуга, да проявяват уважение, да се отнасят отговорно и с разбиране към всеки отделен случай, да спазват изискванията за дискретност и конфиденциалност. Кодексът отхвърля проявите на насилие във всичките му форми, както и действия, които нарушават или ограничават правата на потребителите на социални услуги.

Създаването и утвърждаването на кодекса е регламентирано в Закона за социалните услуги. Всички доставчици на социални услуги, служителите, доброволците и стажантите в тях са длъжни да спазват разписаните в него норми за етично поведение.

Eтичен кодекс на служителите, предоставящи социални услуги

Източник: МТСП