През 2014 г. след направен анализ на заетостта на съществуващите в Община Русе резидентни социални услуги за лица и броя на оценените кандидат-потребители, които чакат за настаняване в тях, общинска администрация Русе внесе предложение за увеличаване на капацитета на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за лица с психични разстройства или деменция, гр. Русе, бул.“Тутракан“ №20 с капацитет 8 места. Предложената промяна е приета с Решение № 1028, прието с Протокол № 38/22.05.2014 г. на Общински съвет – Русе. Със Заповед № РД 01-873/14.07.2014 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане разрешава промяната на капацитета на социалната услуга от 8 на 10 места, считано от 01.08.2014 г. Този център за настаняване от семеен тип за лица с психични увреждания е втория за Община Русе (ЦНСТ-2). Първият център за настаняване от семеен тип за лица с психични заболявания в Община Русе e разкрит на 01.07.2011 г. и е с капацитет от 15 места (ЦНСТ-1).
По данни на дирекция „Социално подпомагане“ – Русе и през втората половина на 2014 г. най-голям относителен дял имат подадените молби за ползване на социални услуги от лица с деменция, следвани от молбите на лица с психически увреждания. Към 31.05.2015 г. са депозирани 82 молби за настаняване на възрастни с деменция в специализирани институции.
Двата центъра за настаняване от семеен тип са с целогодишна пълна заетост. За ползване на социалните услуги в ЦНСТ-1 към 31.05.2015 г. чакат 62 лица. За ЦНСТ-2 броят на чакащите е 22 лица. За двата центъра е установена трайна тенденция на увеличаване броя на кандидат-потребителите на предоставяните резидентни услуги.
Отчитайки броя на оценените лица, нуждаещи се от ползване на социални услуги и предвид наличието на подходяща материалната база и осигурен обучен персонал за обезпечаване на дейностите в ЦНСТ-2, кметът на Община Русе предлага увеличаване на капацитета на Центъра за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства и деменция с 2 места.
Предстои Общински съвет Русе да даде през този месец своето съгласие да се промени капацитетът на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за лица с психични разстройства или деменция, в гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 20, от 10 места на 12 места, считано от 01.08.2015 г. Предстои кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет Русе до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в гр. София, за промяна на капацитета на услугата „Център за настаняване от семеен тип” за лица с психични разстройства или деменция, в гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 20 от 10 на 12 места.

 

Източник: РусеИнфо

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории