Кабинетът одобри проект на Меморандум за изпълнение – договорености между държавите-членки, участващи в Програмата „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“. Меморандумът ще бъде сключен с оглед успешното стартиране и изпълнение на програмата.

Тя е одобрена с Решение на Европейската комисия от 12 февруари т.г. и ще функционира чрез шест приоритетни оси – приоритетна ос 1: Добре свързан регион, приоритетна ос 2: Зелен регион, приоритетна ос 3: Безопасен регион, приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион, приоритетна ос 5: Ефикасен регион и приоритетна ос 6: Техническа помощ.
Общият бюджет на програмата е в размер на 258 504 125 евро, от които 85 % се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 13 % – публични средства от държавните бюджети на двете страни и 2 % – съфинасиране от страна на бенефициентите. Делът на Република България към формирането на общия размер на средствата от ЕФРР по програмата е 60 018 103 евро, което представлява приблизително 27,82%.

Двете държави-членки поемат ангажимент да предоставят съфинансиране, необходимо за изпълнението на програмата, което е разпределено както следва: национално съфинансиране за изпълнение на операциите по приоритетни оси от 1 до 5 в размер на 15 % ( 13 % от държавния бюджет на съответната държава и 2 % собствен принос от бенефициентите) и национално съфинансиране за приоритетна ос 6 „Техническа помощ“, в размер на 35 % от общия размер на техническата помощ.

Одобреният проект на Меморандум ще даде възможност за успешното изпълнение на програмата.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории