Новоизбраният председател на ЕК Жан-Клод Юнкер представи Десет области на политиката по Програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна, на които ще се базира неговото петгодишно председателство. Юнкер ще встъпи в длъжност от ноември 2014 г. Функцията на председателя на Европейската комисия е да дава политически насоки на работата на комисията, да свиква и председателства заседания на еврокомисарите. Освен това води работата по прилагане на европейските политики. 

Първата област в представената политика обхваща нови стимули за работните места, растежа и инвестициите. Юнкер предвижда да представи амбициозен пакет от мерки за работни места, растеж и инвестиции за засилването на конкурентоспособността на Европа и стимулирането на инвестициите с цел създаване на работни места. В рамките на „Европа 2020“ ще бъдат разгледани възможности за допълнителна мобилизация на публични и частни инвестиции в реалната икономика в размер до 300 милиарда евро през следващите три години. За тази цел трябва да се подобри инвестиционната среда и да се подсили усвояването на средствата. 

Акцентът при тези допълнителни инвестиции следва да се постави върху инфраструктурата, и по-специално широколентовите и енергийните мрежи, както и транспортната инфраструктура в промишлените центрове; образованието, научните изследвания и иновациите; и възобновяемата енергия и енергийната ефективност. Значителен обем от средства следва да се насочи към проекти, които могат да помогнат на младото поколение да се върне към заетост на добри работни места, като по този начин се допълват действията, които вече са в ход по линия на схемата „Гаранция за младежта“, чието изпълнение трябва да се ускори и постепенно да се разшири.

Чрез създаването на свързан цифров единен пазар може да се генерира допълнителен растеж в Европа в размер до 250 милиарда евро през мандата на следващата Комисия и по този начин да бъдат създадени стотици хиляди нови работни места, по-специално за по-младите, които търсят работа, както и едно жизнено общество, основано на знанието. Изграждането на свързан цифров единен пазар е вторият от приоритети в програмата на Юнкер.

Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата е друг от акцентите в предстоящите насоки на работа на Комисията. Основната цел на работа ще бъде постигане на енергийна независимост на Европа от външни доставки и постигане на по-висока енергийна ефективност на сградите.

Увеличение на дела на промишлеността в БВП на ЕС от сегашните по-малко от 16 % до 20 % в срок до 2020 г., предвижда още Юнкер. По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база ще бъде постигнат чрез допълнителни мерси за свободно движение на работници, насърчаване на мобилността на работната ръка, по-специално в областите с постоянен недостиг на работна ръка и с несъответствия между търсените и предлаганите умения. 

По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз е също сред основните цели на новата политика на ЕК. Още през първата година на мандата си Юнкер има намерение да стартира законодателни и незаконодателни инициативи за задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз. Тези инициативи ще включват насочен към стабилността преглед на т.нар. пакет от шест законодателни акта и пакет от два законодателни акта (както е предвидено в тези актове), предложения за насърчаване на още структурни реформи, при необходимост чрез допълнителни финансови стимули и целенасочен фискален капацитет на 

равнище еврозона, и предложение за по-ефикасно външно представяне на европейския икономически и паричен съюз. В бъдеще за всяка програма за подпомагане и реформи се предвижда не само оценка на фискалната устойчивост, но и оценка на социалното въздействие. Социалното отражение на структурните реформи трябва да бъде предмет на публични дискусии, а борбата с бедността трябва да бъде приоритет.

Разумно и балансирано споразумение за свободна търговия със САЩ, изграждане на пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие, създаване на нова политика за миграцията, превръщането на Европа в по-силен участник на световната сцена и развитие на бъдещите политики въз основа на съюз на демократична промяна са сред другите представени цели на Юнкер. Пълната му програма ще бъде качена в раздел Библиотека на НАСО.

 

Автор: Насоки

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Коледен базар в Ловеч

Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Света Марина” навърши 14 години

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

МТСП ще разработи дигитална платформа за превод от и на български жестов език

Българин завоюва златен медал на Световното първенство по лека атлетика за спортисти с интелектуални увреждания

Конференция „Българският жестов език не е за изпускане“

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Категории