Звено „Майка и бебе“ (ЗМБ) е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване (до б месеца) и интензивна подкрепа на бременни жени, майки в риск да изоставят децата си (от 0 до 3 години) и жени, жертви на насилие и техните деца. Целта на услугата е превенция на изоставянето на деца и гарантиране правото на детето да се отглежда в семейството си. Капацитетът на услугата е 9 места (бременни жени или майки с дете).

В Звено „Майка и бебе“ работи екип от социални работници и социални асистенти, като при необходимост се включват психолог и юрисконсулт от КСУДС.

Бременната жена или майката с дете получават възможност да живеят в Звеното да ползва самостоятелна стая, кухня, сервизни помещения, оборудвани с всички необходими удобства.

Предоставяне на специализирана помощ на майката за създаване и развитие на родителски умения:

  • професионална подкрепа за бременни жени и майки с новородени деца – развиване на умения за отглеждане и възпитаване на детето, родителска отговорност – фази и особености в детското развитие/потребности на децата.

Предоставяне на специализирана помощ /консултиране, придружаване, посредничество/ на майката за подобряване на отношенията с членовете на семейството и с общността като цяло; подобряване на социалните умения.

  • Информиране и консултиране – правно, здравно, социално-педагогическо, психологическо, професионално и образователно. Дава се необходима за семейното функциониране и отглеждане на децата информация на родители – налични ведомства и услуги за семейна подкрепа, права на детето, развитие на детето, родителски отговорности.
  • Индивидуална работа с майката за развиване на социална компетентност – умения за: решаване на проблеми, търсене на работа, общуване и междуличностни взаимодействия, независимост.
  • Посредничество и застъпничество – посредничество пред здравни, образователни, социални институции, работодатели и др.; съдействие за достъп и придружаване на срещи или участие на срещи с представители на ведомства и организации.
  • Работа с подкрепяща мрежа – посредничество за подобряване на взаимоотношенията и връзките в семейството, с бащата на детето, с разширеното семейство и подкрепящата среда.
  • Привличане на външни специалисти – психолози и терапевти, в случаите на работа с жени, жертви на домашно насилие

Eкипът на ЗМБ осигурява подкрепа и чрез групови дейности, включващи следните курсове:

  • Курс за бременни жени „Щастието да бъдеш родител“
  • Курс „Открито за мъжа и жената“

Услугите в ЗМБ се ползват след подаване на заявление за ползване на социални услуги до Дирекция „Социално подпомагане“ /Д „СП7 по местоживеене и издаването на направление за ползване на социални услуги от Д „СП“.

При настаняването се представят медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на майката и детето – заразни и паразитни болести, психично и общо здравословно състояние. Настаняването в ЗМБ е планирано (по предварителна договорка с потребителите и Д „СП7) или спешно (при спешно настаняване необходимите документи се предоставят в максимално кратък срок).

Съгласно Постановление на МС № 91/21.04.2003 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., за утвърждаване на Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет, пълнолетни жени, настанени в Звено „Майка и бебе“, заплащат месечна такса за ползване на социални услуги в Звено„ Майка и бебе“ в размер до 30 % от дохода си.

Повече информация за ЗМБ и КСУДС – Пловдив може да намерите тук.