Варна строи социални жилища

Проектно предложение на Община Варна по схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. получи одобрение за финансиране. С Решение № РД-02-36-61/24.01.2014г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. е одобрена за финансиране безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 889 918,03 лв., от който 3 306 430,33 лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (85%) и 583 487,70 лв. съфинансиране от националния бюджет (15%).

Одобреното проектно предложение е пилотен модел за интегрирани интервенции за осигуряване на съвременни социални жилища и за трайно и устойчиво решаване на проблемите, свързани с интеграцията на хората в неравностойно и уязвимо положение. Проектното предложение „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища в община Варна“ предвижда изграждане на нова жилищна сграда с 42 съвременни социални жилища за настаняване на уязвими социално слаби групи от населението. Жилищата ще бъдат осигурени с основни битови условия за живеене и ще отговарят на изискванията за достъпна среда за хора с увреждания. Интегрирания характер на проекта Община Варна ще осъществи чрез предоставяне на„социален пакет“ от мерки, насочени към интеграция на социално уязвимите групи, които ще бъдат настанени в социалните жилища в т.ч. заетост, образование професионална квалификация, придобиване на здравни и социални компетенции и др.

 

Източник: Структурни фондове на ЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории