Проектно предложение на Община Варна по схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. получи одобрение за финансиране. С Решение № РД-02-36-61/24.01.2014г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. е одобрена за финансиране безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 889 918,03 лв., от който 3 306 430,33 лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (85%) и 583 487,70 лв. съфинансиране от националния бюджет (15%).

Одобреното проектно предложение е пилотен модел за интегрирани интервенции за осигуряване на съвременни социални жилища и за трайно и устойчиво решаване на проблемите, свързани с интеграцията на хората в неравностойно и уязвимо положение. Проектното предложение „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища в община Варна“ предвижда изграждане на нова жилищна сграда с 42 съвременни социални жилища за настаняване на уязвими социално слаби групи от населението. Жилищата ще бъдат осигурени с основни битови условия за живеене и ще отговарят на изискванията за достъпна среда за хора с увреждания. Интегрирания характер на проекта Община Варна ще осъществи чрез предоставяне на„социален пакет“ от мерки, насочени към интеграция на социално уязвимите групи, които ще бъдат настанени в социалните жилища в т.ч. заетост, образование професионална квалификация, придобиване на здравни и социални компетенции и др.

 

Източник: Структурни фондове на ЕС