По време на второто заседание на Тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане бяха обсъдени акцентите за програмния период 2021-2027 г. Във фокуса на ОП РЧР ще бъдат хора от уязвимите групи, младежите и жените. Насочените към тези групи мерки са в унисон с визията на Европейска комисия за социална Европа.

Сред основните акценти за новия програмен период са активното приобщаване и насърчаване на равните възможности – най-вече по отношение на уязвимите групи. Мерките в тази посока са свързани с осигуряване на достъп до качествени здравни, образователни и социални услуги.

За хората с увреждания се предвиждат мерки, насочени към активното им участие в пазара на труда – планира се създаването на повече работни места, включително в социалната икономика, както и приемането на нова стратегия за малките и средни предприятия.

Интегрираният подход при предоставянето на социални услуги ще продължи да се прилага и през следващия програмен период.

За младежите се предвиждат специални мерки, свързани с качествено образование, обучения и придобиване на умения, които дават повече шансове за работа.

Насърчаването на балансираното участие на жените и мъжете на пазара на труда също попада сред акцентите през новия програмен период. Сред мерките в тази посока са и възможности за трудова активност за хората, които полагат грижи за зависими членове на семейството.

С цел подобряване възможностите за достъп до пазара на труда и социални включване на уязвимите групи мерките по Оперативна програма „Храни и допълнително материално стимулиране“ ще бъдат обвързани с мерките на ОПРЧР.

Териториалният обхват на проекта „Топъл обяд“ вероятно ще бъде разширен.

Източник: МТСП, 28.01.2020 г.