На 25 февруари в зала на БТА – Велико Търново, се проведе финална пресконференция по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта в 820 000,00 лв. и по него е ремонтирана, оборудвана и обзаведена част от сграда, общинска собственост, в която ще се помещават две нови социални услуги: Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (с капацитет 30 потребители) и Преходно жилище за деца на възраст от 15 до 18 години (с капацитет 8 потребители). Осигурена и ремонтирана е и инфраструктура за разширения капацитет на съществуващ Център за обществена подкрепа в гр. Велико Търново.

Целта на Община Велико Търново е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, която да допринесе за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

Източник: БТА, 25.02.2020 г.; Община Велико Търново, 20.02.2020 г.