Община Враца е спечелила проект, включващ дейности като интегрираното градско развитие, социални и образователни иновативни методи и съвместно търсене на решения на проблемите пред местната общност. Сред основните цели на проекта са развитие на корпоративната социална отговорност и засилване ролята на фирмите на местно ниво, с което да се намират най-добрите решения за възникващите обществени проблеми и неудовлетворените местни потребности.

В инициативата се включват общини от европейските държави Латвия, Хърватия, Португалия, Испания, Унгария, Словакия и Франция. Водещият партньор в проектното предложение е Милано. Средствата за проекта са осигурени по програма „УРБАКТ III 2014-2020“ и за първата фаза са в размер на 300 000 лева – за всички партньори.

По първия етап от проекта ще се създаде работна група, в която ще се включат общините, представителите на местния бизнес и гражданското общество. Основните задачи пред тях са свързани с намиране и/или адаптиране на работещи решения за справяне с проблемите на общността. По проекта се предвижда и внедряването на социални иновации.

Източник: Община Враца, 03.07.2019 г.

*****************************

„УРБАКТ ІІІ 2014-2020“ е една от програмите за сътрудничество на Европейския съюз, целяща обмен на опит и знания в сферата на устойчивото интегрирано градско развитие между местни власти в Европа. Тя е инструмент на кохезонната политика, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и обхваща територията на всички 28 държави – членки на Европейския съюз, както и две партньорски страни – Норвегия и Швейцария.