Въведени противоепидемични мерки в системата на АСПВъв връзка с извънередната обстановка заради разпространението на  COVID-19 Агенцията за социално подпомагане въвежда някои противоепидемични мерки.

1. Въведени са следните противоепидемични мерки в системата на Агенцията за социално подпомагане:

1.1. Да се преустанови участието в масови мероприятия или посещаването на обекти, с изключение на магазини за хранителни стоки, дрогерии, аптеки и лечебни заведения.

1.2. Да се прилагат засилени противоепидемични мерки в работните помещения чрез ежедневно четирикратно почистване на под, санитарни помещения, работни плотове и периодично проветряване.

1.3. Да се провеждат задължителни ежедневни инструктажи от длъжностните лица по Закона за здравословни и безопасни условия на труд за спазване на лична хигиена и осигуряване на личен здравословен периметър по време на изпълнение на служебните задължения и в извънработно време.

1.4. Да се предоставя ежедневно /в началото на деня/ по електронен път на email: hrm@asp.government.bg, коректна информация за служители с прояви на остри заразни заболявания.

1.5. Да се отложат всички планови проверки в системата на АСП.

1.6. Да се отложат всички проверки в домове на лица или посещения на адрес от служители на АСП, с изключение на неотложните случаи, в които е застрашен животът или здравето на хора в риск.

1.7. Да се отложат всички присъствените заседания на консултативни органи /съвети по осиновяване, комисии по приемна грижа, координационни механизми и пр./, като същите при неотложна необходимост да се провеждат дистанционно, в неприсъствен формат /конферентни връзки, онлайн заседания и пр./.

1.8. Да се организира приемът на граждани само в обособени служебни помещения/приемни, като лицата се обслужват по един, а останалите изчакват извън служебното помещение. Административното обслужване да се извършва чрез използване на предпазни средства и при осигурена дистанция и личен здравословен периметър.

1.9. Да се ограничи достъпът на външни лица до останалите служебни помещения в административните сгради, ползвани от АСП.

1.10. Да се предоставят приоритетно електронни административни услуги.

1.11. Да се спрат всички административни производства, водени от АСП, при съобразяване на чл. 63 от Закона за здравето във връзка с извънредните решения на Министерския съвет от 12.03.2020 г. и решението на Народното събрание от 13.03.2020г. за обявяване на извънредна ситуация в страната, с изключение на административните производства с неотложен характер, чието провеждане би създало прекомерен и неоправдан риск за живота и здравето на подпомагани лица и деца в риск.

1.12. Да се публикува ежедневна актуална информация за мерки и действия за ограничаване на разпространението заболяването COVID-19 в страната.

2. Мерките по т. 1 с изключение на т. 1.6. са въведени за срок от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г.; мярката по т. 1.6 е въведена за срок от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г.

Изтоник: АСП, 18.03.2020 г.