Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове. Той е разработен в изпълнение на Концепцията за практическо въвеждане на оценката на въздействието на законодателството в нормотворческия процес в България, одобрена от Съвета за административната реформа през април т. г.

Предлаганите със законопроекта промени имат за цел въвеждането на института на оценката на въздействието в нормотворческия процес като инструмент за усъвършенстване на изготвянето, съгласуването и приемането на нормативни актове. Оценката на въздействието (ОВ) представлява аналитичен подход за изследване на възможните икономически, социални, екологични и други последици, на разходите, ползите и рисковете от различни варианти на действие за разрешаване на съществуващи проблеми. ОВ гарантира, че процесът на вземане на решения и приемане на законодателство се базира на доказателства и данни.

Със законопроекта се определят два вида ОВ – предварителна и последваща. От своя страна предварителната ОВ е също два вида – частична и цялостна. Предлага се разработването на всеки законопроект или подзаконов нормативен акт на Министерския съвет да бъде предшестван от изготвянето на частична ОВ. На база на частичната оценка ще се вземе решение дали да се изготви цялостна ОВ, за чието прецизно изготвяне са необходими повече време и ресурси.

Със законопроекта са предложени и разпоредби, свързани с обществените консултации. Предложено е срокът за обществени консултации от 14 дни да бъде увеличен на 30 дни, като е оставена възможност при изрична обосновка в мотивите срокът да бъде по-кратък, но не по- малко от 14 дни. Предлага се също провеждането на обществени консултации на проекти, изготвени от изпълнителната власт или орган на местно самоуправление, да се извършва едновременно и на Портала за обществени консултации, поддържан от администрацията на Министерския съвет.

Законопроектът предвижда и въвеждане на задължение за извършването на предварителен преглед на съответствието на проектите на нормативните актове с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека.

Предложените промени са в съответствие с Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. и Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории