По проект на Община Костинброд в с. Опицвет ще бъде изграден Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания. Проектът е на стойност 1 223 982,67 лв. и е финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Проектът бе представен на 6 август на пресконференция с презентация от неговия ръководител – г-жа Лора Емануилова, директор на дирекция ТТО и ОМП, Община Костинброд.

Основната му цел е да подпомогне децата с онкохематологични заболявания и техните семейства, да преодолеят стреса от продължително и тежко лечение и да насърчат успешната им социална реинтеграция. Тази цел ще бъде постигната чрез изпълнението на следните дейности:

✅  Проучване на добрите практики, прилагани в такива центрове в държавите – донори и други страни – членки на ЕС;

✅  Разработване на методология за предоставяне на услуги в центъра в съответствие с регулаторната рамка за предоставяне на социални услуги.

✅  Разработване на нови програми за работа с различни групи потребители на услугата въз основа на проучените най-добри практики и в съответствие с приетата методика. Ще бъдат създадени подходящи програми, както за психологическа, така и за социална рехабилитация на децата и техните родители. Терапевтичните занимания ще бъдат насочени към обогатяване на личността на детето, активиране на творческия му потенциал и създаване на емоционален комфорт. Работата с другите деца в семейството ще бъде насочена към преодоляване на често скритите емоции и чувства по време на тежкото и продължително заболяване или загуба на брат или сестра.

✅  Работата с родители и роднини на деца с онкологично заболяване ще се фокусира предимно върху преодоляване на свръхзагрижеността към детето, появила се по време на лечението и към възстановяване на нормалния ритъм в живота на семейството. Помощ за родители, загубили детето си в битката със заболяването ще се предоставя чрез индивидуални групи за консултации и подкрепа в среда, различна от дома.

✅  Подготовка на отлично обучени и мотивирани професионалисти, предоставящи услугата.

Услугите, които ще се предоставят в Центъра са безплатни за децата и техните семейства.

Центърът е единствен в България, трети в Европа, след Норвегия и Италия и един от осемте подобни центъра в света.

Източник: Община Костинброд, 06.08.2020 г.