Механизмът за предоставяне на лична помощ за хората с увреждания е в действие от 1 септември. Те имат право на индивидуална оценка, чрез която се определя и вида на нужната подкрепа. Оценката е резултат от изследването на функционалните затруднения на конкретния човек с увреждане, свързани със здравословното му състояние, както и на наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности. Въз основа на заключенията в индивидуалната оценка на потребностите на конкретния човек дирекция „Социално подпомагане“ издава направление за предоставяне на лична помощ с определен брой часове. И след 1 септември ще се приемат заявления за включване в механизма „Лична помощ“ и ще се сключват договори с асистенти.

Право на лична помощ имат:

  • хората с увреждания с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  • деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  • деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Право на лична помощ има всяко лице с увреждане, което отговаря на условията, определени в Закона за личната помощ, и на което е изготвена индивидуална оценка на потребностите и му е издадено направление за ползването й.

Заявлението за ползване на помощта се подава в общината по настоящ адрес. Лицата с увреждане могат да посочат кой да бъде неговият асистент.

Към края на август подадените заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите, в които хората с увреждания са изявили желанието си да ползват механизма „Лична помощ“ са 15 785, а издадените направления са 14 784. До 30.08.2019 г. в общините са сключени 4 751 договора с асистенти.

Съгласно закона доставчик на лична помощ е общината по настоящия адрес на ползвателя. Кметовете вписват в регистър ползвателите и асистентите на лична помощ на територията на съответната община.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания, което получава месечни помощи в размер на 930 лв., в подаденото заявление-декларация заявителят дава съгласие до 380 лв. от помощта – конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превеждат на кмета на общината от Агенцията за социално подпомагане (АСП), след определяне на асистент на детето с увреждания и след сключването на трудовия договор с асистента. Важно е да се отбележи, че тази сума формира само част от възнаграждението на определения асистент на детето.

Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ, в заявление-декларацията заявителят дава съгласие добавката да се превежда на АСП от Националния осигурителен институт, след сключването на трудовия договор и определянето на асистент на човека с увреждане. Въз основа на съгласието в заявлението АСП превежда получените средства за добавката на кмета на общината. Те отново формират само част от възнаграждението на определения асистент на лицето с увреждане.

МТСП, 02.09.2019 г.