Oбщина Ловеч бе отличена със специалната награда в Национални годишни награди на НАСО 2021. За приоритетите в социалната политика на Община Ловеч разговаряме с г-н Венцислав Христов, зам.-кмет в направление „Образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности“:

 Г-н Христов, Община Ловеч беше удостоена със специална награда от НАСО за реализирани партньорства, иновативни и значими проекти със силно социално въздействие в условията на извънредно положение. Какво означава тази награда за Вас и специалистите от екипа Ви?

Тази награда за нас е израз на  ефективността на осъществените проекти. Извънредното положение безспорно е предизвикателство за всички ни, но работата на моя екип и съвместните ни дейности с нашите партньори са доказателство за висок професионализъм и отдаденост на социалната кауза. Най- важното за нас в този момент бе да окажем подкрепа на всеки нуждаещ се гражданин в създалата се кризисна ситуация.  Това, че Община Ловеч беше отличена от НАСО  е знак, че работим в правилната посока.

Кои са бъдещите приоритети в работата за развитието на услугите и подкрепата за хора от уязвими групи в Община Ловеч?

Приоритет за нас винаги е бил и ще бъде ефикасното предоставяне на социалните услуги. На територията на Община Ловеч вече има добре развита система от социални услуги, обхващаща уязвимите групи. Наша мисия е тяхното развиване и надграждане, в съответствие с актуалните законодателни промени, добрите практики и най-новите тенденции в европейската социална работа.

Предстои част от услугите ни да се реформират в отговор на променящите се нужди: осигуряване на устойчивост на услугите в домашна среда, закриване на специализираните институции за хора с увреждания и  възрастни хора и разкриване на нови резиденти услуги. Целта е възрастните хора и лицата с увреждания да се чувстват сигурни, да живеят спокойно в собствените си домове, където ще им бъде осигурявана адекватна грижа в тяхното ежедневие. По този начин всички те ще имат един нормален и достоен живот.

Какви са препоръките Ви за постигане на високи резултати в социалния сектор в страната?

Социалният сектор е може би най-специфичното поле в сферата на обществения живот. В днешното динамично време социалната работа трябва даде отговори на въпроси, които не са били задавани никога досега. Ключовият фактор в нейната мисия е подбора и участието на човешкия ресурс в прилагането на социалните политики и предоставянето на услуги. Моята препоръка се състои най-вече в ангажирането на отговорни и всеотдайни специалисти, които да дадат човешкия облик на социалната система.

Никой закон или нормативна уредба не може да изпълни с живот ежедневната социална работа, както може да го направят солидарността, усърдието и професионализма. Всички ще се съгласим, че е дошло времето да се инвестира в създаването на значително по-добри условия за работа на специалистите в социалната сфера, адекватно заплащане и обществено признание.