Oбщина Лeсичово бе отличена със специалната награда в Национални годишни награди на НАСО 2021 за устойчиво развитие на широка мрежа от социални услуги. За приоритетите в социалната политика на Община Лесичово разговаряме със зам.-кметът г-жа Веселина Милкова:

Г-жо Милкова, Община Лесичово беше отличена със специална награда в Национални годишни награди на НАСО 2021 за устойчиво развитие на широка мрежа от социални услуги. Какво означава тази награда за Вас и специалистите от екипа Ви?

Благодаря на екипа на НАСО за високата оценка. Факт е, че макар и малка община, тук функционира широка мрежа от развити и качествени социални услуги, покриващи всички възрастови групи. Смятам, че сме обхванали сравнително добре нуждите на жителите от общината. Имаме три центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждане, дом за пълнолетни лица с физически увреждания, Център за социално рехабилитация и интеграция, Център за обществена подкрепа, Домашен социален патронаж, Личен асистент. Като част от социалната политика на общината ще спомена и пенсионерските клубове, които работят по населените ни места, програмите за трудова заетост. Само преди броени дни в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания отбелязаха своя 50-ти рожден ден, а като най – нова услуга, разкрита преди две години и половина, е Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Почти няма проект със социална насоченост, по който да не работим.

Тази награда е оценка, не само за администрацията. Това е атестат за специалистите, служителите и работниците ангажирани в управлението и предоставянето на социални услуги. Това е и оценката на жителите на общината към услугите, защото без тяхното доверие в нас, няма как да се развиваме и търсим начини за подобряване и разширяване на социалната политика. Тази награда е морална, но тя показва на служителите, че някой е забелязал труда им. Оценил е усилието и себеотдадеността в името на хората, нуждаещи се от помощ!

По какъв начин трябва да бъдат организирани и ръководени социалните услуги на общинско ниво, за да се постигне устойчиво развитие на социалните услуги, които да достигат до всички нуждаещи се?

Социалните услуги играят ключова и важна роля в осигуряване на ефективна и ефикасна социална защита на уязвимите членове на обществото. Също така на тях може да се гледа като на инвестиции, тъй като те не само помагат на хората, но при добро проектиране изпълняват превантивни и активиращи функции. Повече мобилност и предоставяне на социалните услуги и в най – малките и отдалечени села на общината. Предоставянето на иновативни и качествени социални услуги, ще повиши доверието на най -уязвимите и самотни хора в общината. Работата с такива групи от обществото е призвание и мисия. Мисля, че новият Закон за социални услуги добре регламентира организирането и предоставянето им.

Какви са препоръките Ви за постигане на по-добри и устойчиви резултати в социалния сектор в страната?

За постигане на по-добри и устойчиви резултати на първо място това е добрата координация и диалог между институции, услуги и евентуални потребители. Личното ми мнение, е че документацията в някои случаи е в повече и не нужна. Услугите трябва да са общодостъпни и популяризирани сред населението.
Като една от основните препоръки, разбира се, е финансовата обезпеченост. Тя е важно условие, тъй като без добро финансиране, без инвестиране в специалистите, служителите и персонала социалната услуга няма да може да даде желания резултат. Повече супер визии и обучения на персонала, работещ в социалните услуги.

Сериозно внимание трябва да се обърне и на превенцията при уязвимите групи /деца и лица в риск/. Разкриване на подходящи социални услуги за информиране и консултиране, за да може да се предвидят, проучат, избегнат различни видове рискове с които едно лице може да се сблъска в рамките на своя живот.
Също така акцент върху услуги за активиране, да се даде възможност на хората ползватели на услуги, да се включат активно в пазара на труда и в обществения живот.