Всяко дете в конфликт със закона трябва да има право на професионална подкрепа, която да отчита възрастовите характеристики, проблемите на детето и причините, довели до извършването на противоправното деяние. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова по време на конференция на тема „Националната съдебна система като част от Европейския правов ред. Детското правосъдие – предизвикателства и възможни решения“. Според нея тази подкрепа следва да се осъществява чрез подходящи форми и програми за психологическа подкрепа, подходящи консултативни и подкрепящи интегрирани услуги, в които да се работи с децата и техните семейства. Тя изтъкна, че би следвало да се работи и в посока развитие на алтернативни интегрирани услуги за целенасочена и индивидуална подкрепа на децата, извършили противоправно деяние. „Фокусът при тях следва да е насочен върху превенцията и ранната интервенция“, допълни тя.
Реформата в сферата на правосъдието за детето изисква много добра координираност и съгласуваност на политиките между правосъдната, образователната, социалната система и системата на МВР, както и обезпеченост с административен, професионален и финансов ресурс с ясно разпределение на отговорностите, заяви още Димитрова. Тя изтъкна необходимостта от укрепване на капацитета на системата за закрила на детето, правоохранителната и правосъдната системи.
„Ежедневната практическа работа с децата, която се върши на общинско ниво, не би била успешна без екипната работа на специалистите. Затова следва да се създаде ефективен механизъм за координация и сътрудничество на местно ниво в работата с деца в конфликт със закона и да бъдат подкрепени социалните работници, инспекторите от детските педагогически стаи, обществените възпитатели, полицаите и органите на съдебната система“, изтъкна тя.
Според нея отделните системи следва да действат ефективно и синхронизирано, така че да не се стига до фрагментираност. „Институциите трябва да говорят на един език, като във фокуса на взаимната им работа следва да бъде детето с неговите потребности“, коментира зам.-министърът.

Източник: МТСП, 20.4.2018 г.