Започна обсъждането на Стратегия за прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Северозападния регион

В срок до 25 май 2014 г. ще се обсъжда проекта на Стратегия за прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Северозападния регион 2014-2020. Интегрираните териториални инвестиции са нов и гъвкав инструмент за осъществяване на регионална политика в рамките на ЕС чрез интегрирани интервенции в рамките на предварително дефинирани територии през периода 2014-2020 г. Чрез него се цели постигането на комплексен положителен ефект в развитието на съответната територия, смекчаването на регионалните различия и по-ефективното усвояване на средствата от различните програми и инструменти за осъществяване на Европейската регионална политика чрез прилагането на интегриран подход в планирането и управлението на територията.

Пилотният проект за прилагане на Интегрирани териториални инвестиции в България се предвижда да бъде осъществен в Северозападния район – това е най-бедният район, с най-нисък размер на БВП на глава от населението от районите в ЕС-27 през последните четири години, със силно проявени негативни демографски процеси. В тази връзка, именно Северозападният регион беше включен като пилотен за прилагане на интегрирани териториални инвестиции в изпратената към ЕК версия 3.0 от 21.08.2013 г. на Споразумението за партньорство.

За подготовката на Стратегията беше привлечен екип на Софийския университет, който разполага с необходимия кадрови потенциал в областта на планирането и управлението на териториалните системи.

Изготвянето на Стратегията за прилагането на ИТИ в СЗР е въз основа на проведени поредица от срещи на централно и местно ниво с всички заинтересовани страни, на които бяха дискутирани въпросите, свързани с проблемите на региона и тяхното адресиране в Стратегията.

На базата на разработения към момента проект на Интегрирана стратегия са формулирани следните две стратегически цели:

1. Подобряване на конкурентоспособността на регионалната икономика чрез осигуряване на фокусирана подкрепа, отчитаща нейната специфика и потенциал;

2. Развитие и съхранение на човешките ресурси на района и създаване на благоприятна среда за живеене, чрез реализация на ключови за региона инфраструктурни инвестиции.

Независимо от значителните проблеми в развитието на района през последните години, територията му притежава сравнителни предимства, ресурси и потенциали, които биха могли да се използват като ресурс за генериране на необходимия импулс за интензифициране на регионалното развитие и смекчаване на създадените различия по отношение степента на развитие спрямо останалата част от националното пространство. Въз основа на този потенциал горепосочените цели могат да бъдат постигнати чрез целенасочена подкрепа в следните три приоритетни области за въздействие с изявен териториален акцент на ниво общини:

Ø Развитие на икономиката и стимулиране на предприемачеството;

Ø Агробизнес;

Ø Развитие на разнообразен туризъм.

В допълнение на посочените три приоритетни тематични области са дефинирани и една хоризонтална приоритетна област за въздействие, без териториален акцент, която е насочена към всички общини в рамките на Северозападния район.

Ø Развитие на човешките ресурси и създаване на благоприятна среда за живеене

В ход е идентифицирането на ключови проекти, с реализацията на които да се даде силен тласък на развитието на региона и обръщане посоката на негативните тенденции по отношение на демографската ситуация и икономическото развитие. Предвижда се също така да бъдат разработени специализирани схеми по програмите, съ-финансирани със средства от ЕС като бъдат отчетени спецификите на бизнеса и земеделските стопанства в региона.

 

Източник: Структурните фондове на ЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории