Във форума участват над 350 делегати, представители на повече от 200 общини. В дневния ред на заседанието са включени отчетите за 2018 година на Управителния съвет и на Контролния съвет, както и отчета за изпълнението на бюджета на сдружението за миналата година.

Общото събрание прие единодушно проектопрограмата на Националното сдружение на общините в Република България за 2019 година. Организацията планира традиционните си уставни задачи и инициативите си за годината, отчитайки потребностите на общините, изведени от проведено в началото на миналата година проучване.

Новите задачи за годината са основно в четири направления. Предстоят три дискусионни форума за бъдещето на местното самоуправление с 10-годишен хоризонт. Сдружението ще реализира и амбициозната си идея за създаване на европейска платформа за обмен на знания, хора и стоки между общините “Community Sharing”. Предстои и стартиране на много мащабния план за изграждане на Национален общински комплекс с преговори със Столична община като потенциален партньор и възлагане на прединвестиционно проучване.

Четирима министри – на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието, храните и горите, на околната среда и водите и на труда и социалната политика, както и заместник-министър на здравеопазването взеха участие в дискусионен форум „Европейски, национални и местни приоритети” в рамките на Общото събрание на НСОРБ. Дискусиите бяха организирани в три панела: „Европейска и национална визия за развитието на общини и региони“; темите във втория панел бяха споделените отговорности по опазване на околната среда и насърчаване на местната икономика, а посланието на последния панел беше „С грижа за местните хора“.

В третия панел участваха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и Жени Начева, зам.-министър на здравеопазването. Като акцент в разговорите се открои по-успешното интегриране на местно ниво на здравните и социалните услуги. Конкретните въпроси към представителите на централната власт се отнасяха до финансирането на услугите – по-високи размери на стандартите за делегираните дейности и въвеждане на нови допълващи стандарти. Сред основните въпроси се нареди и този за кадровия капацитет и начините за задържане на специалистите.

Източник: НСОРБ, 12.02.2019 г.